Tamil proverbs - தமிழ் பழமொழிகள்

Please leave a remark at the bottom of each page with your useful suggestion.


Sanskrit to Tamil Dictionary

INIDC Tamil
அகங்காரம்இறுமாப்பு, யானெனல், முனைப்பு, செருக்கு
அகசுமாத்துதற்செயல், திடீரெனல்
அகஸ்மாத்துதற்செயல், திடீரெனல்
அகதிவறியன், ஏதிலி, யாருமற்றவன்
அகந்தைஇறுமாப்பு, செருக்கு
அகம்பாவம்தற்பெருமை, செருக்கு
அகராதிஅகரநிரல், அகரமுதலி, அகரவரிசை
அகற்பிதம்இயல்பு
அகாதன்புரட்டன்
அகாலமரணம்முதிராச்சாவு
அகாலம்தகாக் காலம்
அகிம்சைகொல்லாமை, வன்முறையின்மை, மென்முறை, ஊறு செய்யாமை, இன்னா செய்யாமை
அகிலம்வையம், எல்லாம், உலகு, நிலம்
அகோசரம்அறியொணாதது
அகோரம்சினக்குறிப்பு, நடுக்கம்
அகோராத்திரம்அல்லும் பகலும்
அக்காரம்வெல்லம்
அக்கிகண், கொப்புளம்
அக்கிரகாரம்பார்ப்பனச்சேரி, பார்ப்பனர்கள் வசிக்கும் இடம்
அக்கிரமம்ஒழுங்கின்மை, முறைகேடு
அக்கிராசனம்தலைமை, முதலிருக்கை
அக்கிராசனாதிபதிஅவைத் தலைவர், முதல்வர்
அக்கினிதழல், எரி, நெருப்பு, தீ, அனல் எரி, அனல்
அக்கினிகாரியம்எரியோம்பல்
அக்கினி நட்சத்திரம்தீ நாள்
அங்க சேட்டைஉறுப்பு அசைவு
அங்கம்உடல்உறுப்பு, எலும்பு, அடையாளம், உறுப்பு
அங்கவீனன்உறுப்பறையன், உடற் கேடன்
அங்கீகரணம்உடன்பாடு, ஒப்பு
அங்கீகாரம்ஒப்புதல், உடன்பாடு, ஒப்பு, ஏற்பு
அங்குசம்கொக்கி, யானைத் தோட்டி
அங்குட்டம்பெருவிரல்
அங்குலம்விரற்கடை, விரலளவு
அசந்தர்ப்பம்நேரமின்மை, காலந்தவறு
அசமந்தம்சோம்பல், மடி, மலைவு
அசரீரிவானொலி, வானிழல்; உடலற்ற பொருள்;, உருவற்றது
அசம்ஆடு
அசல்மூலம், முதல்
அசாக்கிரதைவிழிப்பின்மை, கருத்தின்மை, அசட்டை
அசாத்தியம்அருமை, முடிக்கக் கூடாதது
அசீரணம்செரியாமை, பசியின்மை, அழிவுபடாமை
அசுத்தம்அழுக்கு, துப்புரவின்மை, தூய்மையின்மை
அசுபம்தீயது, நன்மையல்லாதது, தீமை
அசுவம்குதிரை
அஞ்சனம்மை, இருள், கறுப்பு
அஞ்ஞாதம்மறைவு, மறைவு அறியப்படாதது
அஞ்ஞாதவாசம்மறைந்துறைதல்
அஞ்ஞானம்அறியாமை, இருள், மருள்
அட்சரம்எழுத்து
அட்டகம்எண்வகை
அட்டகாசம்புரளி
அணிமாஅணுத்தன்மை
அதிகம்மிகுதி
அதிகாந்தம்பேரழகு
அதிகாரம்நூற்கூறுபாடு, ஆட்சி, இயல்
அதிகாரிதலைவன், உயர் அலுவலர், முதல்வன்
அதிசயம்புதுமை, வியப்பு
அதிட்டம்நல்வினைப் பயன், செல்வம், நன்னுகர்ச்சி
அதிதிவிருந்தினன், புதியவன்
அதோகதிபள்ளம், கீழிறக்கம்
அத்தமனம்அடைவு, மறைவு, சாய்ங்காலம், மாலை
அஸ்தமனம்அடைவு, மறைவு, சாய்ங்காலம், மாலை
அத்தம்கை
அஸ்தம்கை
அத்திஎலும்பு
அஸ்திஉடல், இருத்தல், எலும்பு
அத்திபாரம்அடிப்படை, கடைக்கால்
அஸ்திபாரம்அடிப்படை, கடைக்கால்
அத்தியட்சன்தலைவன், கண்காணி
அத்தியந்தம்மட்டற்றது, மிகுதி
அத்தியாயம்படலம், நூற்பிரிவு
அத்திரம்அம்பு
அஸ்திரம்அம்பு
அத்துவிதம்இரண்டற்றது
அநந்தம்அளவில்லாதது, அளவின்மை, முடிவிலி, முடிவில்லது, முதலில்லாது, அளவற்றது
அநர்த்தம்அழிவு, வேறுபாடு, கேடு, பயனின்மை
அநவரதம்எப்பொழுதும்
அநாகதம்நெஞ்சம்
அநாதிதொடக்கமிலி, தொடக்கமின்மை, முன், கடவுள், பழமை
அநாதையாருமிலி, துணையிலி, யாருமற்றவன்
அநியாயம்முறையின்மை, விலக்கு, நடுவின்மை, முறைகேடு
அநிருதம்பொய்
அநீதிமுறையற்றது, முறைகேடு, நடுவின்மை
அநுகூலம்பயன், உதவி, சார்பு, கைகூடுதல், நன்மை, துணை
அநுக்கிரகம்அருள், அருளிரக்கம்
அநுசரித்தல்பின்பற்றல், கைக்கொள்ளல்
அநுட்டானம்செயற்பாடு, நடைமுறை
அநுட்டித்தல்கடைப்பிடித்தல், பின்பற்றல், கைக்கொள்ளல்
அநுதினம்நாடோறும், நாள் தோறும்
அநுபந்தம்தொடர்ச்சி, அடுத்து யாக்கப்படுவது, பின்சேர்க்கை
அநுபவம்பழக்கம், அழுந்தியறிதல், நுகர்ச்சி
அநுபவித்தல்துய்த்தல், நுகர்தல், துவ்வல்
அநுபானம்கூட்டு மருந்து, துணை மருந்து
அநுபோகம்பழக்கம், வழக்கம், ஆட்சி, நுகர்ச்சி, துய்ப்பு
அநுமதிஆணை, விடை, கட்டளை, ஒப்புதல், உடன்பாடு
அநுமானம்வழியளவை, ஐயம்
அநேகம்பெரும்பான்மை, பல
அந்தகன்குருடன், கூற்றுவன்
அந்தஸ்துஒழுங்கு, நிலை, நிலைமை
அந்தம்குருடு, முடிவு, அழகு, ஈறு, எல்லை, கேடு
அந்தரங்கம்உள்ளம், மறைவடக்கம், மறைபொருள், தனிமை, தனிப்பட்ட, அருமறை
அந்தரம்வெளி, துணையின்மை, இடைவெளி, காலம், பரபரப்பு, வான்
அந்தரவாணிவானொலி
அந்நியம்வேற்றுமை, வேறுபாடு, அயல், பிறிது, வேறு
அந்நியோந்நியம்ஒற்றுமை, நெருக்கம், ஒருவர்க்கொருவர்
அபகரித்தல்கவர்தல், கொள்ளையிடல், பறித்தல், வவ்வல்
அபகாரம்நன்றியில் செயல், தீங்கு, பொல்லாங்கு
அபசயம்தோல்வி
அபத்தம்பொம்மை, தவறு, பொய்
அபயம்அடைக்கலம்
அபரஞானம்நூலறிவு, கருவியறிவு
அபராதம்பிழை, தண்டம், குற்றம், ஒறுப்புக்கட்டணம்
அபவிருத்திகுறைவு
அபாண்டம்பெரும்பொய், பெரும்பழி, இடுபழி
அபாயம்இடுக்கண், அழிவு, பேரிடர், இடர், துன்பம், கேடு
அபாயகரம்இடுக்கண், அழிவு, பேரிடர், துன்பம், கேடு
அபானவாயுமலக்காற்று
அபிடேகம்திருமுழுக்கு, புதுப்புனலாட்டு
அபிஷேகம்திருமுழுக்கு, திருமஞ்சனம், புதுப்புனலாட்டு
அபிநயம்உள்ளக்குறிகாட்டல், கைமெய்காட்டல், கூத்து
அபிப்பிராயம்உள்ளப்போக்கு, கொள்கை, உட்கருத்து, எண்ணம், உட்கோள், நோக்கம்
அபிமானம்பற்று, செருக்கு, நேயம்
அபிவிருத்திவளர்ச்சி, பெருவளர்ச்சி, பெருக்கம், ஆக்கம்
அபூர்வம்அரிது, புதுமை, அரிய, அரிய பொருள், அருமை
அபேட்சைவிருப்பம், அவா
அபேதம்வேறன்மை, வேற்றுமையின்மை
அப்பியாசம்பயிற்சி, பழக்கம்
அப்பிராணிபேதை, கரவிலான், ஏழை
அப்புபுனல்
அமரபக்ஷம்தேய்பிறை
அமாவாசைபிறையுவா, இல்மதி, புதுப்பிறை
அமுதுசோறு, அடிசில், இனிமை
அம்சம்அன்னப்புள், வகை, இயல்பு, காலம், எண், பங்கு
அம்பாரம்குவியல்
அம்பிகைஅம்மை, தாய்
அயச்செந்தூரம்இரும்புச் செந்தூள்
அயபஸ்பம்இரும்புவெண்ணீறு
அயோக்கிதைதகுதியின்மை, தகாதது
அரம்பைஅரிவை, தெய்வப் பெண், வான்மகள்
ரம்பைஅரிவை, தெய்வப் பெண், வான்மகள்
அரவம்ஒலி, பாம்பு
அராகம்விருப்பு
அருணோதயம்விடியல், வைகறை, கதிரோன் வருகை
அருத்தம்பொருள், பாதி
அர்த்தம்பொருள், பாதி
அருவம்உருவின்மை, அழகின்மை
அர்ச்சனைபூசை, பூ வழிபாடு, மலர் தூவழிபாடு
அருச்சனைபூசை, பூ வழிபாடு, மலர் தூவழிபாடு
அர்த்தசாமம்நள்ளிரவு
அர்த்தநாரீசுரன்மங்கை பங்கன், மாதிருக்கும் பாதியன்
அர்ப்பணம்நீரொடு கொடுத்தல், ஒப்புவித்தல், உரிமைப்படுத்தல், படையல்
அலங்காரம்புனைவு, அழகு, ஒப்பனை, அணி
அலட்சியம்புறக்கணிப்பு, பொருட்படுத்தாமை, கருத்தின்மை
அலுவாகோதுமைத் தேம்பாகு
அவகாசம்ஒழிவு, ஓய்வு
அவசரம்விரைவு, சுருக்கு, பரபரப்பு, பதைப்பு
அவசியம்கட்டாயம், இன்றியமையாமை, தேவை, முதன்மை
அவதாரம்பிறப்பு, இறங்குகை
அவதிதுன்பம்
அவத்தைநிலை, துன்பம், நிலைமை
அவதூறுபழிச்சொல்
அவமானம்புகழின்மை, இழிவு, மானக்கேடு
அவயவம்உறுப்பு
அற்பம்அணு, புன்மை, சிறுமை
அற்புதம்புதுமை, அரிய செயல், வியப்பு, அருள் நிகழ்ச்சி
அனுபவம்துய்ப்பு, பட்டறிவு, பட்டறிப்பு, நுகர்வு
அனுபோகம்நுகர்ச்சி
அன்னசத்திரம்ஊட்டுப்புரை
ஆகாசம்விசும்பு, வெளி, விண், வான், வானம், வான்வெளி
ஆகாயவிமானம்வானவூர்தி
ஆகாரம்உணவு, அடிசில்
ஆகுலம்வருத்தம், ஆரவாரம்
ஆக்ஞேயம்புருவநடு
ஆசங்கைஐயம்
ஆசமனம்குடித்தல்
ஆங்காரம்இறுமாப்பு, தருக்கு, செருக்கு
ஆசர்நேர் வருகை
ஆஜர்நேர் வருகை, வருகை
ஆசனம்இருக்கை, அணை
ஆசனவாய்எருவாய், மலவாய்
ஆசாபாசம்அவாக்கட்டு, உலகப்பற்று, அன்பு
ஆசாமிஆள்
ஆசாரம்துப்புரவு, நன்னடை, வழக்கம், ஒழுக்கம்
ஆசியம்சிரிப்பு, எள்ளல், நகை
ஆசிரமம்முனிவருறையுள், பாழி, பள்ளி
ஆசீர்வாதம்வாழ்த்துரை, வாழ்த்து
ஆசைவிழைவு, விருப்பம், அவா, பற்று, வேட்கை
ஆச்சரியம்விந்தை, புதுமை, இறும்பூது, வியப்பு
ஆஸ்திபொருள், செல்வம்
ஆஸ்திகன்கடவுட் கொள்கையன்
ஆஸ்பத்திரிமருத்துவமனை, மருத்துச்சாலை
ஆக்கிராணம்மூக்கு
ஆக்ஞைகட்டளை, ஆணை
ஆடம்பரம்ஆரவாரம்
ஆட்சேபம்மறுப்பு, எதிர்மொழி, தடை
ஆதரவுபற்றுக்கோடு, நிலைக்களன், உதவி, சார்பு, துணை
ஆதாரம்பற்றுக்கோடு, நிலைக்களன், களைகண், சான்று, அடிப்படை
ஆதிகாரணம், பழமை, அடி, முதல், கடவுள், எழுவாய், தொடக்கம்
ஆதிக்கம்மேலீடு, உரிமை, தலைமை, மேன்மை, முதன்மை
ஆதியந்தம்அடிமுதல்
ஆதியோடந்தமாய்ஒன்றும்விடாமல், முதலிலிருந்து கடைசிவரை
ஆதிரம்நெய்
ஆதுலம்வறுமை
ஆத்திரம்விரைவு, பரபரப்பு
ஆத்துமாஉயிர்
ஆன்மாஉயிர்
ஆநந்தம்இன்பம்
ஆநந்தபரவசம்இன்பவயம்
ஆந்திரதேசம்தெலுங்குநாடு
ஆபத்துஇக்கட்டு, ஊறுபாடு, துன்பம், இடர்
ஆபாசம்சிதைவு, அருவருப்பு, அளவைப்போலி, பொய்
ஆப்தம்நட்பு, அன்பு
ஆமோதித்தல்உடன்படல், வழிமொழிதல், மகிழ்தல்
ஆயத்தம்முன்னேற்பாடு, முயற்சி
ஆயாஸம்இளைப்பு, களைப்பு, சோர்வு, மயக்கம், அயர்வு
ஆயுசுவாழ்நாள், ஆண்டு
ஆயுள்வாழ்நாள், ஆண்டு
ஆயுதம்வாள், படைக்கலம், கருவி, படை
ஆரணியம்காடு
ஆரம்தொடையல், பூமாலை
ஆரம்பம்துவக்கம், தொடக்கம்
ஆராதனைவழிபாடு
ஆராதித்தல்வழிபடுதல்
ஆரியம்வடமொழி
ஆரியர்மிலேச்சர்
ஆரூடம்முன்னறிதல்
ஆரோகம்ஏற்றுதல்
ஆரோக்கியம்நலம், உடல்நலம், நோயின்மை
ஆலயம்கோயில்
ஆலிங்கனம்தழுவல்
ஆலோசனைஓர்வு, சூழ்தல், சூழ்ச்சி, எண்ணம், அறிவுரை, ஆராய்ச்சி
ஆவசியம்முதன்மை, இன்றியமையாமை, கட்டாயம்
ஆவலாதிபுறந்தூற்றல், புறங்கூற்று
ஆவேசம்பேய், உட்புகல், தெய்வமேறல், மருள்
இகம்இப்பிறப்பு, இவ்விடம், இவ்வுலகம்
இக்கணம்இப்போது
இச்சகம்முகமன்
இச்சைவேட்கை, விழைவு, விருப்பம், அவா
இடங்கம்உளி
இடபம்ஏறு, எருது, காளை
இடம்பம்வீண் பெருமை, ஆரவாரம்
இட்டம்விருப்பம், அன்பு
இஷ்டம்விருப்பம், அன்பு
இஷ்டன்நண்பன்
இதம்நன்மை, அறம், அன்பு, இனிமை
ஹிதம்நன்மை, அறம், அன்பு, இனிமை
இதரம்அறிவு, பகைமை, அயல், வேறு
இதாதீதம்நன்மைதீமை
இந்திரியங்கள்ஐம்பொறிகள்
இமிசைவருத்தம், கடுந்துன்பம்
இயந்திரம்பொறி, மறைமொழித்தகடு
இயமன்மறலி, காலன், கூற்றுவன்
எமன்மறலி, காலன், கூற்றுவன்
இரகசியம்கமுக்கம், அற்றம், மறை, மறைபொருள்
இரசம்மிளகுநீர், சாறு
இரசவாதம்பொன்னாக்கல்
இரசாபாசம்ஒழுங்கின்மை, அருவருப்பு
இரசிகன்சுவைஞன்
இரசித்தல்சுவைத்தல்
இரட்சித்தல்ஓம்புதல், புரத்தல், காப்பாற்றல்
இரணவைத்தியம்அருவைமருத்துவம், புண்மருத்துவம்
இரதம்தேர்
இரத்தம்உதிரம், செந்நீர், குருதி
இரத்தினம்மாமணி, செம்மணி
இரம்பம்ஈர்வாள்
இராகம்பண், இசை, இசை/பண், அவா
இராஜஶ்ரீதிரு
இராஜாமன்னன், அரையன்
இராஜதானிஅரசர்தலைநகர்
இராசதம்மனவெழுச்சி
இராசிஓரை
இராச்சியம்நாடு, அரசியல்
இராணுவம்போர்ப்படை, படை
இராத்திரிகங்குல், அல், இரவு
இருசால்இறைப்பணம், திறை
இருடிதவசி, துறவி, முனிவன்
இருதயம்உள்ளம், நெஞ்சம், அன்பு
இதயம்உள்ளம், நெஞ்சம், அன்பு
இருதுபருவம், மகளிர் முதற் பூப்பு
ருதுபருவம், மகளிர் முதற் பூப்பு
இருதுமங்களஸ்நானம்பூப்பு நன்னீராட்டு
இருதுசாந்திபூப்புக் கழிப்பு
இரேகைநிறை, தொடர், எழுத்து, கையிறை, வரி
இலகான்கடிவாளம்
இலகிமாமென்மை
இலக்கம்எண், நூறாயிரம்
இலட்சம்எண், நூறாயிரம்
இலக்குமிதிருமகள், அழகு, செல்வம்
இலஞ்சம்கைக்கூலி, கையுறை
இலட்சணம்அழகு, பார்வை
இலட்சியம்குறிக்கோள்
இலயம்அழிவு, ஒடுக்கம்
லயம்அழிவு, ஒடுக்கம்
இலவசம்விலையின்மை
இலவணம்உப்பு
இலவுகிகம்உலகியல், உலகப்போக்கு
இலாகாஎல்லை, ஆட்சி
இலாகிரிவெறி, மயக்கம்
இலாடம்காற்பரளை
இலாபம்ஊதியம், பேறு, மிச்சம்
இலாபநஷ்டம்கூடுதல் குறைதல், ஊதியமும் பொருட்கேடும்
இலாயம்குதிரைப்பந்தி
இலாவாதேவிகொடுக்கல் வாங்கல், பண்டமாற்று
இலிங்கம்குறி, அடையாளம்
இலேகியம்பாகுமருந்து, இளகம்
இலேசுமேலாடை
ஈசன்தலைவன், ஆள்வோன்
ஈசானம்வடகீழ்ப்பால்
ஈசுரநிச்சயம்கடவுளுண்மை
ஈடணம்விருப்பம்
ஈநம்குறைபாடு, இழிவு, குறைவு
உக்கிரம்மிகுதி, சினம், கொடுமை, ஊக்கம், வெப்பம்
உக்கிராணம்சரக்கறை, களஞ்சியம்
உசிதம்உயர்வு, சிறப்பு, ஒழுங்கு, மேன்மை, தகுதி
உச்சந்தம்தணிவு
உச்சரிப்புமொழியோசை, எழுத்தோசை
உச்சிமுகடு, மேடு
உஷ்ணம்வெப்பம், சூடு
உதயம்வெளிப்படல், விடியல், பிறப்பு, தோற்றம், காலை
உதரம்வயிறு
உதாரம்தண்ணளி, வள்ளன்மை, ஈகைத்தன்மை
உதாரகுணம்தண்ணளி, வள்ளன்மை, ஈகைத்தன்மை
உதாரணம்சான்று, எடுத்துக்காட்டு, காட்டு
உதித்தல்பிதற்றல், தோன்றுதல்
உதிரம்குருதி, செந்நீர்
உத்தமம்உண்மை, மேன்மை
உத்தமிகற்புடையவள்
உத்தரம்மறுமொழி
உத்தரவுகட்டளை
உத்தியோகம்தொழில், பணி, முயற்சி, அலுவல்
உத்தேசம்மதிப்பு, கருத்து, ஏறக்குறைய
உந்நதம்மேன்மை, உயர்ச்சி
உபகரணம்கொடுத்தல், கருவிப் பொருள், உதவிப் பொருள்
உபகாரம்உதவி, வரவேற்பு, வேளாண்மை, முகமன்
உபதேசம்அருண்மொழி, அறிவுரை
உபத்தம்கருவாய்
உபத்திரவம்இக்கட்டு, இடர், இடையூறு, துன்பம், வேதனை, வருத்தம், தடை
உபநதிகிளையாறு
உபநயநம்மூக்குக்கண்ணாடி, பூணூற்சடங்கு, வழிநடத்துதல்
உபந்நியாசம்விரிவுரை/சமய சொற்பொழிவு, சொற்பொழிவு
உபயோகம்பயன்பாடு, பயன்
உபவனம்பூஞ்சோலை
உபாசனைவணக்கம், வழிபாடு
உபாதிதுன்பம், நோய்
உபாத்தியாயன்கற்பிப்போன், ஆசிரியன், கணக்காயன்
உபாத்தியாயினிஆசிரியை, கற்பிப்போள்
உபாயம்எளிது, நொய்மை, சூழ்ச்சி, சிறிது
உபேட்சைவிருப்பின்மை, அசட்டை, வெறுப்பு
உயிர்ப்பிராணிஉயிர்ப்பொருள்
உருக்குமணிபொன்மணி
உருசிசுவை
உருத்திராக்கம்சிவமணி, அக்குமணி
உரூபித்தல்மெய்ப்பித்தல்
உரொக்கம்மொத்த இருப்பு, இருப்பு, கைப்பணம்
உரோகம்ஒளியின்மை, நோய்
உரோமம்முடி, குஞ்சி, மயிர்
உலகப்பிரசித்திஎங்கும் பரந்த புகழ்
உலோகம்வெள்ளி, செம்பு முதலியன, பொன், உலகம்
உலோபம்ஈயாமை, கடும்பற்றுள்ளம், இவறன்மை
உல்லாசம்விளையாட்டு, உள்ளக்களிப்பு, மகிழ்ச்சி, களிப்பு
உற்சவம்திருவிழா, விழா, திருநாள்
ஊகித்தல்நினைத்தல், ஓர்தல்
ஊநம்இழிவு, குறைவு
ஊர்ச்சிதம்உறுதி, நிலைப்படுதல்
எக்கியம்வேள்வி
எசமானன்தலைவன், முதல்வன்
எதார்த்தம்உண்மை, உறுதி
எதேச்சைவிருப்பப்படி
எவ்வநம்இளமை, அழகு
யௌவநம்இளமை, அழகு
ஏகதேசம்ஒருபால், சிறுபான்மை, ஒரு புடை, ஒருபக்கம், ஒருபுடை, தோராயம்
ஏகம்ஒன்று, தனிமை
ஏகாங்கிதனியன், துறவி
ஏகாதிபத்தியம்தனியரசாட்சி
ஏகாந்தம்ஒரு முடிவு, தனிமை
ஏடணைவிருப்பம்
ஏதம்தீங்கு, துன்பம், குற்றம்
ஏதுகாரணம்
ஏனம்பன்றி
ஐக்கியம்ஒற்றுமை
ஐச்வரியம்திரு, செல்வம்
ஐதிகம்உலகுரை
ஓமம்வேள்வி
ஔடதம்மருந்து
ஔபாசனம்எரியோம்பல், உணவொழிநோன்பு, வேள்வித்தீயோம்புகை
கங்கணம்காப்பு
கடகம்வாள்
கட்சிசார்பு, பக்கம்
கக்ஷிசார்பு, பக்கம்
கஷாயம்கருக்கு, மருந்துநீர், மருந்துக் குடிநீர்
கடினம்வன்மை, கொடுமை, வருத்தம், கடுமை
கடூரம்கொடுமை
கஷ்டம்வருத்தம், துன்பம், தொல்லை, கடினம்
கஷ்டசாத்தியம்அரிதின்முடிவது
கணபதிபிள்ளையார்
கணிதம்கணக்கு
கண்டம்மிடறு, கட்டி, கழுத்து, துண்டு, பிரிவு, நிலப்பிரிவு
கண்டனம்மறுப்பு
கண்திருஷ்டிகண்ணேறு, கண்ணெச்சில்
கதம்பம்கூட்டம், மணப்பொருட்கூட்டு
கநகம்பொன்
கந்தமூலம்கிழங்கு
கந்தம்நாற்றம், மணம்
கந்துகம்குதிரை, பந்து
கந்மஷம்அழுக்கு, தீவினை
கந்நிகைமணமாகாதவள்
கபம்கோழை
கபோதிகுருடன்
கமலம்தாமரை
கம்பீரம்ஆழம், பெருமை, செருக்கு, உயர்தோற்றம்
கயரோகம்எலும்புருக்கி நோய்
கயிலாசம்நொடித்தான்மலை, சிவப்பேறு
கயிலாயம்நொடித்தான்மலை, சிவப்பேறு
கரகோஷம்கை தட்டுதல், கரவொலி
கருடன்கலுழன்
கருணைஅருள், இரக்கம்
கருத்தாஆக்கியோன், தலைவன், வினை முதல், நூலாசிரியன்
கர்த்தாஆக்கியோன், தலைவன், வினை முதல், நூலாசிரியன்
கருமம்தொழில், வினை
கர்க்கடகம்நண்டு
கர்ச்சனைமுழக்கம்
கர்ப்பக்கிரகம்திருஉள் நாழிகை, அகநாழிகை
கர்ப்பவதிசூலி
கர்வம்செருக்கு
கலசம்கலயம், குடம், திருக்குடம்
கலாசாலைபள்ளிக்கூடம், கல்லூரி
கலியாணம்மன்றல், மணம்
கவிபாட்டு, பாவலன், செய்யுள்
கவுளிபல்லி
கனம்சுமை, பளுவு
காசம்ஈளை நோய், இருமல் நோய்
காஷாயம்காவி
காஷ்டம்விறகு
காயம்உடல், யாக்கை, வான்
காரகன்செய்பவன்
காரியதரிசிசெயலர், செயலாளர், செயலாளன், அமைச்சன்
காரியஸ்தன்செயலாளன்
காலக்கிரமம்கால ஒழுங்கு
காலச்சேபம்நாட்கழிதல், வாழ்க்கை
காளம்கருமை, முகில்
கிஸ்திதிறை, வரி
கிஞ்சுகம்கிளி
கிடாரம்கொப்பரை
கியாதிபுகழ், மேன்மை
கிரகசாரம்கோள்நிலை, கோட்சாரம்
கிரகணம்பிடித்தல், பற்றுதல்
கிரகம்பிடிப்பு, வீடு, கோள், பற்றுதல்
கிரகஸ்தம்இல்லறநிலை
கிரகித்தல்கவர்தல், உணர்தல், இழுத்தல், பற்றுதல்
கிரந்தம்புத்தகம், நூல்
கிரமம்ஒழுங்கு, முறைமை
கிரயம்விலை
கிராதன்வேட்டுவன், குறவன்
கிராமம்சிற்றூர்
கிரியைதொழில், வினை, சடங்கு, செயல்
கிரீடம்முடி
கிருஷிபயிர், பயிர் செய்கை, உழவு
கிருஷ்ணபக்ஷம்தேய்பிறை
கிருபைஅருள், இரக்கம்
கிருமிபுழு, பூச்சி
கிலம்அழிவு
கிலேசம்துன்பம், கவலை, அச்சம்
கீணம்சிதைவு, கேடு
க்ஷீணம்சிதைவு, கேடு
கீதம்பாடல், இசை, இசைப்பாட்டு, பாட்டு
கீர்த்திபுகழ், இசை
குக்குடம்கோழி
குலசம்நலம், நன்மை
குஞ்சரம்யானை
குஷ்டம்தொழுநோய், பெருநோய்
குணம்இயல்பு
குதூகலம்பெருமகிழ்ச்சி, எக்களிப்பு, பெருங்களிப்பு
குபேரன்பெருஞ் செல்வன், செல்வக் கடவுள்
குமரிமகள், மணமாகாப் பெண், நங்கை, புதல்வி
குமாரிமகள், மணமாகாப் பெண், நங்கை, புதல்வி
கும்பகோணம்குடமூக்கு, குடந்தை
கும்பாபிஷேகம்குடமுழுக்கு
கும்பம்பானை/குடம், குடம்
குருபக்திஆசானிடத்தன்பு, குருவினிடத்தன்பு
குரூபிஉருவிலி, அழகிலி
குரூரம்கொடுமை, தறுகண், ஈரமின்மை, அஞ்சாமை
குரோதம்உட்பகை, சினம், சினம்/பகை
குலஸ்திரீகுலமகள்
குன்மம்வயிற்றுவலி, சூலை
கூசுமாண்டம்பூசுணி
கூபம்கூவம், கிணறு
கூர்மம்ஆமை
கேலிஇகழ்ச்சி, பகடி
கைங்கரியம்பணி, தொண்டு
கோஷ்டம்கூட்டம், பேரொலி, மணப் பொருள்
கோஷம்ஒலி, குரல், முழக்கம்
கோஷ்டிகூட்டம், கூட்டம்/குழாம், குழாம்
கோதண்டம்வில்
கோத்திரம்குடி, குலம், மரபு, வகுப்பு
கோமயம்ஆனீர்
கோரம்கொடுமை, அச்சம்
சகசம்ஒற்றுமை, இயற்கை
சகடம்வண்டி
சகடுவண்டி
சகலம்அனைத்தும், எல்லாம்
சகலர்மும்மலக்கட்டினர்
சகவாசம்நட்பு, சேர்க்கை, கூடவிருத்தல், உடனுறைதல், பழக்கம்
சகன்கூட்டாளி, தோழன்
சகாயம்மலிவு, பயன், உதவி, நயம், நன்மை, துணை
சகித்தல்பொறுத்தல்
சகுனம்குறி
சகோதரன்உடன் பிறந்தான், உடன் பிறப்பு, தம்பி, தமையன்
சகோதரிதங்கை, உடன் பிறந்தவள், உடன் பிறந்தாள், தமக்கை, உடன்பிறந்தாள்
சக்கரம்உருளை, வட்டம்
சகோரம்நிலாமுகிப்புள்
சக்கரதரன்திருமால்
சக்கரவர்த்திஅரசர்க்கரசன், பேரரசன், மன்னர்மன்னன், தனியரசாள்வோன், பேரரசர்
சக்திஆற்றல், வல்லமை, வலி, வலு
சங்கடம்இக்கட்டு, தொல்லை, நெருக்கம், இடர், துன்பம், வருத்தம், கேடு
சங்கதிசெய்தி
சங்கமம்இயங்கு திணைப்பொருள், அசைவன, ஆறு கடலோடு கூடுமிடம், கூடல், கூடுகை
சங்கற்பம்நினைப்பளவு
சங்காரம்அழித்தல்
சங்கிராந்திதிங்கட்பிறப்பு, ஒன்றின்று பிறிதொன்றிகட் செல்லல்
சங்கீதம்இசை
சங்கேதம்நினைவு, குறியீடு
சங்கைஎண், ஐயம், அச்சம்
சங்கோசம்கூச்சம்
சச்சிதானந்தம்உண்மையறிவின்பம், மெய்யறிவின்பம்
சஞ்சலம்அசைவு, கலக்கம், கவலை, துன்பம்
சஞ்சிதம்எஞ்சியது, ஈட்டியது
சடுதிவிரைவு
சடிதிவிரைவு
சஷ்டியப்தபூர்த்திஅறுபதாமாண்டு நிறைவு
சட்சுகண்
சண்டித்தனம்முருட்டுத்தன்மை
சதாஎப்பொழுதும்
சதானந்தம்இடையறாவின்பம்
சதுரம்திறமை, அறிவுடைமை, நாற்பக்கம்
சத்தம்ஒலி, ஏழு, சொல், ஓசை
சத்தியம்உண்மை, மெய், வாய்மை, ஆணை
சத்திரம்குடை, உணவுச்சாலை, சாவடி, ஊட்டுப்புரை
சத்துருபகைவன்
சத்துவம்மெய்ப்படுதல், விறல்
சந்ததம்எப்பொழுதும்
சந்ததிவழித்தோன்றல், எச்சம், வழிவழி, பிள்ளை, கால்வழி
சந்தர்ப்பம்அற்றம், தருவாய், தருணம், வாய்ப்பு, நேரம், சமயம்
சந்தியாவந்தனம்வேளை வழிபாடு, காலை மாலை வழிபாடு
சந்திரன்மதி, தண்கதிர், திங்கள், பிறை, நிலவு, அம்புலி
சந்துமூட்டு, இயங்கும் உயிர், பிளப்பு, தூது, இரண்டு, முடுக்கு, பொருத்து
சந்துஷ்டிமகிழ்ச்சி
சந்தோஷம்களிப்பு, உவகை, மகிழ்ச்சி
சந்நிதிதிருமுன்
சந்நிதானம்திருமுன்
சந்நியாசம்துறவறம், துறவு
சந்நியாசிதுறவி
சபதம்சூள், சூளுரை, ஆணை, சூளுரைத்தல், வஞ்சினம்
சபம்உருவேற்றல்
ஜெபம்உருவேற்றல்
சபாமன்றம், கழகம், அவை, அரங்கம்
சபைமன்றம், கழகம், அவை, அரங்கம்
சமஸ்கிருதம்செங்கிருதம், நன்றாகச் செய்யப்பட்டது, வடமொழி
சமத்தன்திறமையாளன், வல்லவன்
சமர்த்தன்திறமையாளன், வல்லவன்
சமத்துவம்ஒன்றுபடல், ஒத்த உரிமை
சமயம்பொழுது, நேரம், காலம்
சமயோசிதம்தக்கநேரம், காலப்பொருத்தம்
சமரசம்வேறுபாடின்மை, பொது
சமாசம்கழகம், கூட்டம்
சமாசாரம்செய்தி
சமாதானம்தணிவு, தக்க விடை, இணக்கம், அமைதி, உடன்பாடு
சமாதிஅமைதி, பேசாதிருத்தல், இறப்பு, பிணக்குழி
சமாநம்ஒப்பு, உவமை, இணை
சமிக்ஞைகுறிகாட்டல்
சமீபம்மருங்கு, அண்மை, அருகு
சமுகம்நேர், திருமுன்
சமுச்சயம்கூட்டம், ஐயம்
சம்சயம்கூட்டம், ஐயம்
சமுதாயம்கூட்டம்
சமூகம்கூட்டம்
சமுத்திரம்கடல்
சமேதம்கூட இருத்தல்
சம்ஸாரம்குடும்பம்
சம்ஸ்கிருதம்வடமொழி
சம்பத்துசெல்வம்
சம்பந்தம்உறவு, பொருத்தம், சார்பு, தொடர்பு, இயைபு, பற்று
சம்பவம்நிகழ்ச்சி, நிகழ்வு, செயல்
சம்பாஷணைஉரையாடல்
சம்பாதித்தல்தேடல், தொகுத்தல், ஈட்டல்
சம்பிரதாயம்முன்னோர் நடை, பண்டைமுறை, தொன்றுதொட்ட வழக்கு, மரபு, தொன்மரபு
சம்பூரணம்முழுமை, நிறைவு
சம்மதம்உடன்பாடு, ஒப்பு
சம்ரக்ஷணைபாதுகாப்பு
சயநம்படுக்கை, உறக்கம்
சயம்வெற்றி
ஜெயம்வெற்றி
சயிலம்மலை
சரசம்இனிய விளையாட்டு, இனிய பண்பு
சரசுவதிகலைமகள், நாமகள்
சரணம்வணக்கம், திருவடி, அடைக்கலம், தஞ்சம், கால், முடிப்பு
சரணாகதிஅடைக்கலம் புகுதல், அடைக்கலம், புகலடைதல்
சரணாரவிந்தம்திருவடித்தாமரை
சரம்அம்பு, மாலை
சரவணம்பொய்கை, நாணல்
சரிதம்வரலாறு
சரித்திரம்வரலாறு
சரீரம்உடல், யாக்கை, மெய், உடம்பு
சர்ப்பம்நாகம்/பாம்பு, பாம்பு
சருமம்தோல்
சருவம்எல்லாம்
சரோசம்தாமரை
சர்வகலாசாலைபல்கலைக்கழகம்
சர்வமானியம்இறையிலி
சர்வேஸ்வரன்எப்பொருட்கும் இறைவன்
சலசம்தாமரை
சலசந்திகடலிணைக்கால்
சலசாட்சிதாமரைக்கண்ணி
சலம்நீர்
ஜலம்தண்ணீர், நீர்
சலதோஷம்நீர்க்கோவை
சலநம்அசைவு
சல்லாபம்உரையாடல்
சவம்பிணம்
சனம்மக்கள், நரல்
ஜனம்மக்கள், நரல்
சனனம்பிறப்பு
சன்மம்பிறப்பு
சனிகாரி
சன்மார்க்கம்நன்னெறி
சன்மானம்பரிசு, வெகுமதி
சன்னல்பலகணி
சாகரம்ஆழி, கடல்
சாக்கிரதைஎச்சரிக்கை, உன்னிப்பு, விழிப்பு
சாக்கிரம்நனவு
சாகைதங்குமிடம், வீடு
சாசனம்விதி, முறி, விதிமுறை
சாசுவதம்அசையா நிலை, உறுதி, அழியாமை, நிலை, வீடுபேறு
சாடிதாழி
சாட்சிசான்று, கரி
சாஷ்டாங்கம்நெடுஞ்சாண்கிடை, எட்டுறுப்பு
சாதகம்பயிற்சி, உதவி, காரியங்கைகூடல், பிறந்தநாட் குறிப்பு
சாதம்சோறு
சாதனம்பயிற்சி, அடையாளம், உறுதிமுறி, இடம், கருவி, முயற்சி கைகூடல்
சாதாரணம்எளிமை, பொதுமை, பொது
சாதிஇனம், குலம், வகுப்பு
சாதித்தல்நிலைநிறுத்தல், விடாது பற்றுதல், நிறைவேற்றுதல்
சாதியாசாரம்குல ஒழுக்கம்
சாதுதுறவி
சாதுரியம்திறமை, வன்மை
சாத்திரம்கலை, நூல்
சாத்மிகம்அமைதித்தன்மை
சாத்துவிகம்அமைதித்தன்மை
சாந்தம்அமைதி, பொறுமை
சாந்திரம்திங்கட்டொடர்புடையது, நெருக்கம்
சாபம்வில், சாவம், கெடுமொழி, தூற்றுதல், தீமொழி, தூற்று, வசவு
சாமர்த்தியம்திறமை, வல்லமை, கூறுபாடு
சாமான்பொருள்கள், பண்டம், தட்டுமுட்டுகள்
சாமிகடவுள், அடிகள், தலைவன்
சுவாமிகடவுள், அடிகள், தலைவன்
சாமீப்பியம்சிவனருகிருப்பு
சாயைநிழல்
சாயுச்சியம்சிவப்பேறடைவு
சாரதிவலவன், வலவர்
சாராம்சம்சிறந்த பகுதி
சாரீரம்குரல், இன்னிசை, உடற்றொடர்பு, இனிய குரல்
சாரூபம்சிவனுருவம்
சாலோகம்சிவவுலகு
சாவகாசம்ஒழிவு, ஓய்வு, வசதி, விரைவின்மை
சாவதானம்ஒழிவு, உன்னிப்பு, ஓய்வு
சிகரம்குவடு, உச்சி, தலை, முகடு, மலை
சிகிச்சைமருத்துவமுறை, மருத்தீடு, மருத்துவம், பரிகாரம்
சிகித்சைமருத்துவம், பரிகாரம்
சிகைகுடுமி, கூந்தல்
சிங்கம்ஏறு, அரிமா
சிம்ஹம்ஏறு, அரிமா
சிங்காசனம்அரியணை
சிங்காரம்அழகு, திருத்தம், ஒப்பனை
சிங்குவைவாய்
சிசுகுழந்தை, மகவு
சிசுருஷைபணிவிடை
சிட்சைஒறுத்தல், கற்பித்தல், கல்வி பயிற்றல்
சிக்ஷைஒறுத்தல், கற்பித்தல், கல்வி பயிற்றல்
சிருட்டிபடைத்தல், படைப்பு
சிருஷ்டிஆக்கம், படைப்பு
சித்தம்உள்ளம், நினைவு, கருத்து
சித்திபேறு, ஆக்கம்
சித்திரம்ஓவியம், படம்
சித்திரவதைவன்கொலை
சிநேகம்நட்பு, கேண்மை
சிநேகிதம்நட்பு, கேண்மை
சிரஞ்சீவிநீடுவாழ்வோன்
சிரத்தைகருத்துடைமை, உளத்திட்பம், முதன்மை, விருப்பு, அக்கறை, அன்பு
சிரம பரிகாரம்துன்ப நீக்கம்
சிரமம்தொல்லை, துன்பம்
சிரவணம்கேள்வி
சிரார்த்தம்இறந்தநாட்கடன்
ஸ்திரீதனம்மகட்கொடை, மகளுக்குக் கொடுக்கும் கொடை
ஶ்ரீதனம்மகட்கொடை, மகளுக்குக் கொடுக்கும் கொடை
ஶ்ரீமத்திருவாளர்
ஶ்ரீலஶ்ரீமறைத்திருவாளர்
சிரேஷ்டம்சிறப்பு
சிரேஷ்டன்தலைவன், மூத்தோன்
சிலாகித்தல்புகழ்தல்
சிலாக்கியம்நன்மை, மேன்மை
சிலேட்டுமம்கோழை, சளி
சிவிகைபல்லக்கு
சிற்பம்கற்றச்சு
சின்னம்அடையாளம்
சின்னாபின்னம்உருக்குலைவு
சீக்கிரம்ஒல்லை, விரைவு, கடிது
சீடன்மாணாக்கன்
சீணதசைமழுக்கம், அழிவுக்காலம்
சீதபேதிவயிற்றளைச்சல்
சீதம்குளிர்ச்சி
சீதளம்குளிர்ச்சி
சீதோஷ்ணம்தட்பவெப்பம்
சீமந்தம்சூல்காப்பிடுஞ்சடங்கு, முதற்சூல்
சீமந்த புத்திரன்தலைமகன்
சீமந்தினிபெண்மகள்
சீரணம்பழுது, செரித்தல்
சீர்ணோத்தாரணம்பழுது பார்த்தல்
சீலம்ஒழுக்கம்
சீவசெந்துஉயிர்ப்பொருள்
சீவகாருண்ணியம்உயிர்களிடத்தன்பு, அருள் ஒழுக்கம்
சீவனம்பிழைப்பு
சீவியம்வாழ்நாள், வாழ்க்கை, பிழைப்பு
சுகந்தம்நறுமணம்
சுகம்நலம், இன்பம்
சுகாதாரம்நலவழி
சுகிர்தம்நன்மை
சுக்கிரவாரம்வெள்ளிக்கிழமை
சுக்கிலபக்ஷம்வளர்பிறை
சுக்கிலம்வெண்ணீர், வெண்மை
சுதந்திரம்தன்னுரிமை, உரிமை, விடுதலை
சுதேசம்தாய்நாடு
சுத்தம்தூய்மை, துப்புரவு
சுந்தரம்அழகு
சுபாவம்இயல்பு, தன்மை, இயற்கை
சுயபாஷைதாய்மொழி
சுபிக்ஷம்செழிப்பு
சுயம்வரம்தான் விரும்பும் மணம், மணத்தன்னேற்பு
சுயார்ச்சிதம்தான் தேடிய பொருள்
சுயேச்சைதன் விருப்பம்
சுரஸம்முறித்த சாறு
சுரம்வெப்புநோய், காய்ச்சல்
சுருதிகுரல்
சுலபம்எளிது
சுவதந்திரம்உரிமை
சுவர்க்கம்துறக்கம், பேரின்பவீடு
சுவர்ணம்பொன்
சுவாசகாசம்இளைப்பிருமல்
சுவாசம்மூச்சு, உயிர்ப்பு
சுவாதிஷ்டானம்கொப்பூழ்
சுவீகாரம்தத்து, தனதாக்குதல்
சுவேதம்வெண்மை
சுழுத்திஉறக்கம்
சூக்குமம்அணு, நுண்மை
சூசிகையானை, துதிக்கை, ஊசி
சூதகம்தீட்டு
சூரணம்தூள்
சூரியன்வெயிலோன், ஞாயிறு, என்றூழ், பகலவன், கதிரவன், பரிதி, கனலி, எல்லோன், வெய்யோன்
சூலம்வேல்
சூன்யம்இல் பொருள், பாழ், இன்மை
சேஷம்எச்சில், மிச்சம்
சேஷ்டன்மூத்தோன், தமையன்
சேஷ்டைஅக்காள், குறும்பு, தமக்கை
சேத்திரம்திருப்பதி, திருக்கோயில்
சேமம்நலம், காவல், புதையல்
சேவகன்போர் மறவன், காவற்காரன்
சேவித்தல்வணங்கல், தொழுதல்
சேனாதிபதிசேனைத்தலைவன், படைத்தலைவன்
சைந்யம்படை
சைலம்மலை
சொஸ்தம்நலம், குணம்
சொப்பனம்கனவு
சோதரன்உடன் பிறந்தான்
சோதனைதேர்வு, ஆய்வு, ஆராய்ச்சி
சோதிஒளிவிளக்கம்
ஜோதிஒளி, ஒளிவிளக்கம், சுடர்
சோதிடர்காலக்கணிதர், குறிப்பாளர், கோள்நூலார்
சோசியர்காலக்கணிதர், குறிப்பாளர், கோள்நூலார்
சோத்திரம்செவி
சோபித்தல்ஒளிர்தல், விளங்கல்
சோமன்திங்கள், மதி
சோமவாரம்திங்கட்கிழமை
சோலிதொழில், வேலை
சௌகரியம்நலம், எளிது, வசதி
சௌக்கியம்நலம், மகிழ்ச்சி
சௌஜன்யம்நல்லிணக்கம்
சௌந்தரம்அழகு
சௌபாக்கியவதிதிருமகள், செல்வி
சௌரமானம்பகல் வழியளவு
சூரியமானம்பகல் வழியளவு
ஞாதிசுற்றம்
ஞானம்அருளறிவு, அறிவு, கல்வி, மெய்யுணர்வு
ஞாபகம்நினைவு
தகநம்எரித்தல், சுடுதல்
தக்கணம்தெற்கு, உடன்
தசாவதாரம்பத்துப் பிறப்பு
தயைபுலால், ஊன், இரக்கம், கண்ணோட்டம், அன்பு
தசாபுலால், ஊன்
தட்சிணாமூர்த்தம்குருவடிவம், தென்முகக் கடவுள்
தட்சிணைகாணிக்கை
தக்கணைகாணிக்கை
தண்டனைகட்டளை, ஆணை, ஒறுப்பு
ததாஸ்துஅப்படியேயாகட்டும்
ததியோதநம்தயிர்ச்சோறு
தத்தம்கொடுத்தல், ஈகை
தத்துவம்உண்மை, மெய், பொருளியல் உண்மை
தநம்கொங்கை, பொருள், செல்வம்
தனம்கொங்கை, பொருள், செல்வம்
தநவான்செல்வன்
தந்தம்பல்
தந்திஆண்யானை, மின்செய்தி, கம்பி
தந்திரம்சூழ்ச்சி, நூல்
தபசுதவம்
தவசுதவம்
தபால்அஞ்சல்
தமரகம்உடுக்கை
தமாஷ்விளையாட்டு, நகைச்சுவை, பகடி
தம்பதிகணவனும் மனைவியும்
தம்பம்தூண்
ஸ்தம்பம்தூண், மரம்
தயவுஇரக்கம், கண்ணோட்டம், அன்பு
தயாஇரக்கம், கண்ணோட்டம், அன்பு
தயிலம்எண்ணெய்
தராநிலம், வையகம்
தராசுநிறைகோல், துலாக்கோல்
திராசுநிறைகோல், துலாக்கோல்
தரிசனம்கண், பார்வை, காட்சி
தரித்தல்அணிதல், பூணல், மேற்கொள்ளல், உடுத்தல்
தரித்திரம்இன்மை, எளிமை, வறுமை, மிடி, நல்குரவு
தருக்கம்அளவை, அளவை நூல்
தருணம்பொழுது, வேளை
தருமம்அறம்
தலம்பதி, இடம், கோயில்
ஸ்தலம்பதி, இடம், கோயில்
தலயாத்திரைதிருக்கோயிற் செலவு, திருக்கோயிற் பயணம்
தற்சமயம்இப்போது, இவ்வேளை
தாகம்நீர்வேட்கை, வேட்கை, விடாய்
தாசன்அடிமை, அடியான்
தாட்சணியம்கண்ணோட்டம்
தாநம்இருக்கை, இடம்
ஸ்தாநம்இருக்கை, இடம்
தாபரம்அசையாப் பொருள், நிற்பன, நிலையியற் பொருள்
தாவரம்அசையாப் பொருள், நிற்பன, செடி, நிலையியற் பொருள்
தாபித்தல்நிறுவுதல், நிலைநிறுத்தல், நாட்டல்
தாமசம்மயல், அட்டி, தாழ்த்தல்
தாமதம்மயல், அட்டி, தாழ்த்தல்
தாமம்மாலை, கயிறு
தாம்பரபரணிபொருநை
தாரதம்மியம்ஏற்றத்தாழ்வு
தாற்பரியம்கருத்துரை
தானம்கொடை, ஈகை
தானியம்கூலம்
திடம்வன்மை, உறுதி
திட்டிகண்ணேறு, கண், பார்வை
திருட்டிகண்ணேறு, கண், பார்வை
திதிகாத்தல்
திநம்ஞான்று, நாள்
தினம்ஞான்று, நாள்
தியாகம்கொடை
தியானித்தல்நினைத்தல், வழிபடல்
திரம்உறுதி, நிலை
ஸ்திரம்உறுதி, நிலையானது, நிலை
திரயம்மூன்று
திரவியம்பொருள், செல்வம்
திராவகம்செய்நீர், சாரம்
திராட்சைகொடிமுந்திரி
திரிபெண்
ஸ்திரீபெண்
திருட்டாந்தம்மேற்கோள், சான்று, எடுத்துக்காட்டு
திருத்திசால்வு, அமைவு, மனநிறைவு
திருப்திசால்வு, மனநிறைவு, நிறைவு, அமைவு, மன நிறைவு, உள நிறைவு
திரோபவம்மறைத்தல்
திலகம்பொட்டு
திவ்வியம்மேன்மை, நேர்த்தி, தெய்வத் தன்மையுள்ள, இனிமை
தினசரிநாடோறும், நாள்தோறும், நாளேடு
தீபஸ்தம்பம்கலங்கரை விளக்கம், விளக்குத்தண்டு
தீபாராதனைஒளியால்வழிபடுகை
தீரம்கரை
தீரன்திறனாளன், ஆண்டகை, திண்ணியன்
தீர்க்கதரிசிமுக்காலவுணர்வினன், மெய்க்காட்சியாளன், ஆவதறிவார்
தீர்க்கம்தெளிவு
தீர்த்தம்திருக்குளம், புனிதநீர், நன்னீர்
தீவாந்தரம்வெளி, தீவு
தீவிரம்விரைவு
துக்கம்கவலை, பரிவு, துன்பம், துயரம், வருத்தம்
துஷ்டன்வம்பன், பட்டி, தீயவன்
துதிவணக்கம், வழுத்துரை
ஸ்துதிவணக்கம், வழுத்துரை
துரிதம்வேகம், விரைவு
துரியம்பேருறக்கம்
துரியாதீதம்உயிர்ப்படக்கம்
துரோகம்வஞ்சனை, இரண்டகம்
துவசம்கொடி
துவாரம்வாயில், புழை, துளை
துவேஷம்வெறுப்பு, பகை
தூஷணைபழி, இகழ்ச்சி, பழிச்சொல்
தூதர்வேவுகாரர், ஒற்றர்
தூபம்புகை
தூபிமுடி ( கோயில் முதலியவற்றின் முடி )
ஸ்தூபிமுடி ( கோயில் முதலியவற்றின் முடி )
தூரதிருஷ்டிக் கண்ணாடிதொலை நோக்காடி
தூரம்தொலைவு, சேய்மை, எட்டாக் கை
தூலம்பருமை
தேகம்உடல், யாக்கை, மெய்
தேகவியோகம்சாக்காடு
தேகாப்பியாசம்உடற்பயிற்சி
தேசசுஒளி
தேசம்நாடு
தேயுஅனல்
தேவபக்திகடவுட் பற்று, தெய்வநேயம், கடவுளிடத்தன்பு
தெய்வபக்திகடவுட் பற்று, தெய்வநேயம், கடவுளிடத்தன்பு
தேவன்இறைவன், தலைவன்
தேவஸ்தானம்கடவுள் நிலையம், ஆலயம், திருக்கோயில், கோயில்
தேவாதீனம்கடவுட்செயல்
தேவிஇறைவி, தலைவி, அரசி
தைரியம்ஆண்மை, துணிவு, உறுதி, ஊக்கம், திட்பம்
தைலம்எண்ணெய்
தொக்குமெய்
தோடம்குற்றம்
தோஷம்குறை, குற்றம்
தோத்திரம்வாழ்த்து, வழுத்து
நகல்படி
நகுலம்கீரி
நடராஜமூர்த்திஅம்பலவாணன், கூத்தன்
நடராஜன்அம்பலவாணன், கூத்தன்
நட்சத்திரம்நாள்மீன், நாள், வெள்ளி, மீன், விண்மீன்
நட்டம்கேடு, இழப்பு
நஷ்டம்சேதம், கேடு, இழப்பு
நதியாறு, ஆறு
நந்தர்இடையர்
நந்தவனம்பூந்தோட்டம், பூங்கா
நந்தனவனம்பூந்தோட்டம், பூங்கா
நபர்ஆள்
நமஸ்காரம்வணக்கம்
நயம்நன்மை
நயனம்கண்
நரகம்நிரயம், அளறு
நரன்மனிதன்
நர்த்தனம்நடனம், நடனம்/ஆடல், கூத்து, ஆடல்
நவக்கிரகம்ஒன்பது கோள்
நவதானியம்ஒன்பது வகைத் தவசம்
நவநீதம்வெண்ணெய்
நவீனம்புதுமை
நாகம்பாம்பு
நாசம்வீண், அழிவு, கேடு
நாசிமூக்கு
நாஸ்திகன்தெய்வமில் கொள்கையாளன்
நாதம்ஒலி, செந்நீர், ஓசை, செம்பால்
நாதன்தலைவன்
நாநாவிதம்பலவகை
நாபிதன்மயிர்வினைஞன்
நாவிதன்மயிர்வினைஞன்
நாமம்பெயர்
நாயகன்தலைவன்
நாயகிதலைவி
நாராசம்இருப்பாணி
நாரிகேளம்தேங்காய்
நிக்கிரகம்ஒழிப்பு, அழிக்கை
நிசம்உண்மை, மெய்
நிசிஇரவு
நிச்சயம்மெய், துணிவு, உறுதி, தேற்றம், திண்ணம்
நிஷ்டூரம்கொடுமை
நிதரிசனம்கண்கூடு
நிதானம்மதிப்பு, பதறாமை
நிதிவைப்பு, பொருள், செல்வம், பணம்
நித்தியம்நாடோறும், அழியாமை, எப்பொழுதும்
நித்திரைதுயில், தூக்கம், கண்படை, உறக்கம்
நிந்தனைபழிப்பு, இகழ்ச்சி
நிபந்தனைஉறுதி, ஏற்பாடு, கட்டுப்பாடு
நிபுணர்தேர்ந்தவர், வல்லவர், வல்லுநர்
நிமிஷம்மணித்துளி, நொடிப்பொழுது, நொடி
நிமித்தம்காரணம், குறி, பொருட்டு, அடையாளம்
நியதிசெய்கடன், பிறழா நிகழ்ச்சி, ஒழுங்கு, ஊழ், முறை
நியமம்நெறி, முறை, ஒழுங்கு, நாட்கடன்
நியமனம்கட்டளை, ஒழுங்கு
நியமித்தல்ஏற்படுத்தல், அமைத்தல்
நியாயம்நெறி, முறை, நடுநிலை
நியாயாதிபதிநடுவர், முறைமன்றத் தலைவர்
நிருணயம்உறுதி
நிருமூலம்அடியற்றது, அழிவு, வேரோடு கல்லல்
நிருவாகம்மேலாண்மை, பொருப்பு, கொண்டு நடத்தல்
நிருவாணம்பற்றின்மை, முண்டம், உடையின்மை
நிரூபித்தல்மெய்ப்பித்தல், நிலைபெறுத்தல்
நிர்ப்பந்தம்தொல்லை, நெருக்கம், வலுக்கட்டாயம், இடர்
நிவர்த்திவிடுதலை, நீக்கம்
நிவிர்த்திவிடுதலை, நீக்கம்
நீசன்தாழ்ந்தோன், கீழ்மகன்
நீதிநெறி, அறநெறி, நேர்நிறை, நேர்பாடு, நடுநிலை நன்னெறி, நடுவுநிலை, அறம், முறை, நேர்
நீதிஸ்தலம்முறைமன்றம்
நூதனம்புதுமை
நேத்திரம்கண்
பகவன்கடவுள், பெருமான்
பகவான்கடவுள், பெருமான், இறைவன்
பகிஷ்காரம்விலக்கு
பகிரங்கம்வெளிப்படை
பக்குவம்நிலை, தகுதி
பங்கஜம்முளரி, தாமரை
பங்கம்பழுது, குறை, சேறு, குற்றம்
பசார்சந்தை, அங்காடி
பசுஉயிர், ஆ
பச்சாத்தாபம்கழிவிரக்கம், கண்ணோட்டம்
பஞ்சபாதகன்ஐம்பெருங்குற்றத்தான்
பஞ்சாட்சரம்ஐந்தெழுத்து
பட்சணம்தின்பண்டம்
பட்சம்உருக்கம், அன்பு
பட்சிபறவை, புள்
பட்டாபிஷேகம்முடிசூட்டல்
பண்டிகைதிருவிழா, பெருநாள்
பண்டிதன்மருத்துவன், புலவன், அறிஞன்
பதட்டம்விரைதல், பதறுதல், அஞ்சல்
பதம்சொல், விலை
பதார்த்தம்கறி, சொற்பொருள், பொருள்
பதிகடவுள்
பதிவிரதைகற்புடையாள், கற்பரசி, கற்புடையான்
பதுமாவதிதிருமகள்
பத்மாசநிதிருமகள்
பத்தர்அன்பர், தொண்டர்
பத்திபற்று, அன்பு, நேயம்
பக்திபற்று, அன்பு, நேயம்
பத்தியம்செய்யுள், மருந்துணா
பத்திரம்இலை, ஆவணம்
பத்திரிகைசெய்தித்தாள், செய்தித் தாள், இதழ், செய்தி இதழ்
பந்தம்கட்டு, தொடர்பு, உறவு, பிணைப்பு
பந்திவரிசை, தொகுதி
பயங்கரம்கொடுமை, அச்சம்
பயம்அச்சம்
பரஸ்பரம்ஒருவர்க்கொருவர், இருவழி
பரதேசம்பிறர்நாடு
பரமகதிமேல்நிலை, வீடுபேறு
பரம்பரைதலைமுறை, கால்வழி
பரவசம்தன்னுணர்வின்மை, மெய்மறத்தல்
பராக்கிரமசாலிஆண்டகை
பரிகாசம்இகழ்ச்சிச் சிரிப்பு, நகையாடல், ஏளனம், பகடி
பரிசம்ஊறு
பரிசுத்தம்தூய்மை, புனிதம், மாசின்மை, துப்புரவு
பரிதாபம்இரக்கம்
பரிமாணம்அளவு
பரிமிதம்அளவுபட்டது
பரீட்சைதேர்வு
பருவதம்மலை
பர்வதம்மலை
பரோபகாரம்உதவி, கைம்மாறு கருதா உதவி
பர்த்தாகணவன்
பலஹீனம்வலுக்குறைவு
பலம்பழம், வலிமை, வலிவு
பலன்பயன்
பலாத்காரம்வன்முறை, வலுக்கட்டாயம்
பலவந்தம்வலுக்கட்டாயம்
பலிஇரை, வேள்வி, காணிக்கை, ஒப்புவித்தல், கடவுளுணா
பலித்தல்பயன்றருதல், கைகூடுதல்
பவனம்வீடு
பாக்கியம்நல்வினை, பேறு, செல்வம்
பாசம்கட்டு, தளை, கயிறு, அன்பு
பாஷைமொழி
பாடாணம்நஞ்சு
பாடியம்விரிவுரை, அகலவுரை, பேருரை
பாஷியம்விரிவுரை, அகலவுரை, பேருரை
பாணிகை
பாதகம்தீமை
பாதம்தாள், அடி, கால்
பாதரட்சைகாற்பரடு, மிதியடி
பாதைபாட்டை, வழி
பாத்தியம்உரிமை
பாத்திரம்உரிமை, தகுதி, ஏனம், கலம்
பாநகம்குடிநீர், பருகுநீர்
பாபமோசனம்தீவினைநீக்கம்
பாபிதீயோன்
பாயுருஎருவாய்
பாரம்கடமை, சுமை, பொறை
பாரியாமனைவி
பாரியைமனைவி
பார்வதிமலைமகள்
பாலகன்குழந்தை
பாலப்பருவம்பிள்ளைப்பருவம்
பால்யர்இளைஞர்
பாவனைநினைப்பு, கற்பனை, ஒப்பு, எண்ணம்
பாஸ்கரன்பகலோன்
பிங்கலைவலதுமூச்சு
பிசாசுபேய், அலகை
பிச்சைஇரப்பு, ஐயம்
பிட்சைஇரப்பு, ஐயம்
பிச்சைக்காரன்இரப்போன்
பிஞ்ஞகம்தலைக்கோலம்
பிடிவாதம்விடாப்பிடி
பிதாதகப்பன், அத்தன், தந்தை
பிதிரார்ச்சிதம்முன்னோர் தேட்டம்
பிதிர்க்கடன்தென்புலத்தார் கடன், மூதாட்கள் கடன்
பிநாகம்வில்
பிந்நம்சிதைவு, வேறுபாடு
பிரகடனம்விளம்பரம், அறிவித்தல்
பிரகதாம்பாள்பெரியநாயகி
பிரகஸ்பதிவியாழன்
பிரகாசம்ஒளி, வெளிச்சம், துலக்கம், பேரொளி
பிரகிருதிபகுதி, இயற்கை
பிரக்கினைஉணர்வு
பிரசங்கம்விரிவுரை, சொற்பொழிவு, பேச்சுரை
பிரசண்டமாருதம்பெருங்காற்று, பெரும் புயல்
பிரசவம்கருவுயிர்ப்பு, பிள்ளைப்பேறு, மகப்பேறு
பிரசாதம்திருப்பொருள், நல்லுணவு, அருள், தேவுணா, படைப்பு, திருவமுது, கடவுளுணா
பிரசாரம்பரப்புதல்
பிரசித்திஅறிவிப்பு, புகழ்பரவல், வெளிப்படை
பிரசுரம்வெளியீடு
பிரதட்சிணம்வலம்வருதல்
பிரணவம்ஓங்காரம்
பிரதானம்சிறப்பு, முதன்மை
பிரதிபடி
பிரதிகூலம்எதிர், மாறுபாடு
பிரதிக்கினைமேற்கோள், உறுதி, ஆணை
பிரதிஷ்டைகோயில் கொள்ளுவித்தல், நிலைபெறுத்தல்
பிரதிதினம்நாடோறும், ஒவ்வொரு நாளும்
பிரதிநிதிஆணையாளர், சார்பாளர்
பிரதியுபகாரம்கைம்மாறு
பிரதிவாதிஎதிர் வழக்காளி
பிரதேசம்இடம்
பிரத்தாபம்வெளிப்படுத்தல், அறிவித்தல்
பிரத்தியக்ஷம்கண்கூடு, தெளிவு
பிரத்தியேகம்தனிமை
பிரபஞ்சம்உலகம்
பிரபந்தம்நூல், நூற்றொகுதி
பிரபல்லியம்புகழ், சிறப்பு, முதன்மை
பிரபாவம்புகழ், பெருமை
பிரபுபெருஞ் செல்வன், பெருந்தகை, தலைவன்
பிரமசாரிமணமாகாதவன்
பிரமாநான்முகன்
பிரமாணம்மேற்கோள், ஆணை, கட்டளை, தலைமை, அளவை
பிரமாண்டம்பேருலகம்
பிரமாதம்மிகுதி
பிரமானந்தம்பேரின்பம்
பிரமித்தல்திகைத்தல், மருளல், மலைத்தல்
பிரமேயம்அளக்கப்படும் பொருள்
பிரமைஅறியாமை, மயக்கம்
பிரமோற்சவம்பெருவிழா
பிரயத்தனம்முயற்சி
பிரயாசைதொல்லை, உழைப்பு, முயற்சி, பாடு, வருத்தம்
பிரயாணம்வழிப்போக்கு, வழிச்செலவு, செலவு, பயணம்
பிரயோசனம்பயன்
பிரலாபம்புலம்பல்
பிரவர்த்திசெய்கை, முயற்சி
பிரவாகம்பெருக்கு, வெள்ளப்பெருக்கு
பிரவேசம்வருதல், முயற்சி, நுழைவு, புகுதல்
பிரளயம்வெள்ளம், உலக ஒடுக்கம், அழிவுக்காலம்
பிரளயாகலர்இருமலக்கட்டினர்
பிராகாரம்கோயிற்சுற்று
பிராகாமியம்நிறைவுண்மை
பிராணவாயுஉயிர்வளி, உயிர்ப்பு, உயிர்க்காற்று
பிராணிஉயிரி, சிற்றுயிர்
பிராதுமுறைப்பாடு, முறையீடு
பிராப்தம்ஊழ்வினை
பிராப்திவிரும்பியதெய்தல்
பிராமணன்பார்ப்பான்
பிரார்த்தனைவேண்டுகோள், நேர்த்திக்கடன், தொழுகை
பிரியம்விருப்பம், அன்பு
பிரீதிஉருக்கம், அன்பு, அவா
பிருதிவிமண்
பிரேதம்பிணம்
பிரேரேபித்தல்முன்மொழிதல்
பீசம்முளை, விதை
பீடம்இருக்கை, மேடை
பீடைபீழை, நோய், துன்பம்
பீதாம்பரம்பொற்பட்டாடை
புஸ்தகம்நூல், சுவடி நூல்
புத்தகம்நூல் (பொத்தகம் தமிழ் என்போரும் உண்டு), சுவடி நூல்
புஷ்டிபருமன், புடைப்பு, தடிப்பு
புட்பம்மலர், பூ
புஷ்பம்மலர், பூ
புட்பராகம்வெள்ளைக்கல்
புட்பவதிபூப்பானவள்
புண்ணிய திநம்நன்னாள்
புண்ணிய பாவம்அறம் மறம், நல்வினை தீவினை
புதன்அறிவன்
புத்திஉணர்ச்சி, அறிவு
புத்திரன்புதல்வன், மைந்தன், கான்முளை, மகன்
புத்திரிமகள், புதல்வி
புயபலம்தோள்வலி
புஜபலம்தோள்வன்மை, தோள்வலி
புராணம்பழங்கதை, பழைய வரலாறு
புராதனம்தொன்மை, பழமை, பழைமை
புருடன்கணவன், ஆண்மகன்
புருடார்த்தம்உறுதிப்பொருள்
புரோகிதன்வேள்வி செய்வோன்
புவனிஇடம்
புவிஇடம்
புனர்ப்பாகம்சோற்றின் மறுபால், தெளு
பூகம்பம்நிலநடுக்கம், நில நடுக்கம்
பூகோள சாஸ்திரம்நில நூல்
பூசாரிவழிபாடு செய்வோன்
பூசைவணக்கம், வழிபாடு
பூஷணம்அணி, அணிகலன், அணிகலம்
பூச்சியம்இன்மை, அருமை, சுழியம்
பூதம்புலன், பேய், முதல், முதற்பொருள்
பூமிநிலம், உலகு
பூரணம்எல்லாம், நிறைவு
பூரித்தல்நிறைதல்
பூர்த்திமுடிவு, நிறைவு
பூர்வ சென்மம்முன்பிறப்பு
பூர்வபக்ஷம்வளர்பிறை
பூர்விகம்பழைமை
பேதம்வேறுபாடு, வேற்றுமை, ஒவ்வாமை
பைத்தியம்வெறி, பித்து, கோட்டி
பொக்கிஷம்பொருட் களஞ்சியம்
பொக்கிஷ சாலைகருவூலம்
போகம்இன்பம், துய்ப்பு, நுகர் பொருள்
போசனம்சோறு, உணவு, உண்டி, ஊண்
போஷகர்ஊட்டகர்
போஷணைநுகர் பொருள்
போதனைகற்பனை, கற்பித்தல்
போதைவெறி, மயக்கம்
போநகம்சோறு, உணவு
பௌதிக சாஸ்திரம்இயற்கைப் பொருள் நூல்
பௌத்திரன்பேரன்
பௌத்திரிபேர்த்தி
பௌர்ணமிமுழுநிலா
பூரணைமுழுநிலா
பௌவம்கடல்
மகத்துவம்மேன்மை
மகாராசன்செல்வன், அரசன்
மகாபெரிய, மேன்மை, மா/பெரிய, மிகுதி
மகாத்மாபெரியோன்
மகிமாபருமை
மகிமைபெருமை, மேன்மை
மகுடம்தலையணி, முடி
மசானம்சுடுகாடு
மயாநம்சுடுகாடு
மச்சம்மீன்
மணிபூரகம்மேல்வயிறு
மண்டூகம்தவளை
மதம்கொள்கை, கொழுப்பு
மதுதேன், கள்
மதுகரம்வண்டு
மத்திபம்நடு, நடுநிலை
மத்திமம்நடு, நடுநிலை
மத்தியானம்நண்பகல்
மநசுஉள்ளம், மனம்
மநஸ்தாபம்துன்பம், மனவருத்தம்
மநநம்இடையறா நினைவு
மநப்பூர்வம்முழுமனது
மநோகரம்உள்ளக்கவர்ச்சி, இனிமை
மநோராச்சியம்மனக்கோட்டை, வீண் எண்ணம்
மந்தம்சோம்பல், செரியாமை
மந்தாரம்மப்பு, மழைவானம்
மந்திரம்மறைமொழி
மந்திரிஅமைச்சர், அமைச்சன்
மமகாரம்எனதென்றல்
மரணபரியந்தம்இறக்குமளவும்
மரணம்சாவு, சாக்காடு, இறப்பு
மரணைநினைவு, உணர்ச்சி
ஸ்மரணைநினைவு, உணர்ச்சி
மாசூல்விளைவு
மாதம்திங்கள்
மாதாதாய், அன்னை
மாதாந்தம்திங்களிறுதி
மாத்சரியம்பகைமை, பொறாமை
மாற்சரியம்பகைமை, பொறாமை
மாத்திரம்மட்டும்
மாத்திரைஅளவு
மாநபங்கம்பெருமைக் குறைவு, மானக்கேடு
மாநியம்இறையிலி நிலம்
மாந்தம்செரியாமை
மாமிசபட்சணம்ஊனுணா
மாமிசம்புலால், இறைச்சி, ஊன்
மார்க்கம்நெறி, வழி/நெறி, வழி
மாலுமிமீகாமன்
மிசிரம்கலப்பு
மிதம்அளவு, மட்டு
மித்திரன்நட்பு, நண்பு
மித்துருநட்பு, நண்பு
மிருகம்விலங்கு
மிருதங்கம்மத்தளம்
மிருதுமென்மை, நொய்மை
மிலேச்சன்வேடன், அறிவிலான்
மீனாட்சிகயற்கண்ணி
முகஸ்துதிமுகமன்
முகூர்த்தம்நல்வேளை, முழுத்தம்
முக்கியம்முகன்மை, முதன்மை
முத்திவீடுபேறு
முத்திரைபொறி, அடையாளம்
மூடர்அறிவிலார்
மூடிகம்பெருச்சாளி
மூஷிகம்பெருச்சாளி
மூர்க்கன்முருடன், அறிவிலான்
மூர்ச்சைஉணர்ச்சியின்மை, களைப்பு, அறிவு மயக்கம்
மூர்த்திகடவுள்
மூலதனம்விடுமுதல், முதற்பொருள்
மேகம்வான், எழிலி, முகில்
மேடம்ஆடு
மோகம்மருள், விருப்பம், பெருவேட்கை, மயக்கம், அவா
மோட்சம்வீடு, துறக்கம்
மௌட்டியம்அறியாமை
மௌனம்பேசாமை, அடக்கம்
யசமானன்தலைவன்
யதார்த்தம்உண்மை, மெய், இயல்பான
யதேச்சைவிருப்பம், இயற்கை
யதேஷ்டம்மிகுதி
யத்தனம்முயற்சி
யாகம்வேள்வி
யாசகம்இரப்பு
யாதவன்இடையன்
யாத்திரைபயணம், வழிப் பயணம், வழிச்செலவு, திருச்செலவு, ஊர்ப்பயணம்
யுகம்ஊழி
யுத்தகளம்போர்முனை, அமர்க்களம்
யுத்திசூழ்ச்சி, பொருந்துமாறு
யுக்திசூழ்ச்சி, பொருந்துமாறு
யூகம்நுண்ணறிவு, கருங்குரங்கு, சூழ்ச்சி, உய்த்துணர்தல்
யோகக்ஷேமம்நலச்செய்தி
யோகம்மனவொருக்கம், நல்வினை, தவநிலை, ஒன்றுதல்
யோக்கியம்தகுதி
யோக்கியதைதகுதி
யோசனைஓர்வு, சூழ்ச்சி, ஆராய்ச்சி
ரசம்சாறு, சுவை
ரசாஓய்வு, விடுமுறை
ரஜாஓய்வு, விடுமுறை
ரசீதுபற்றுமுறி
ரஸ்தாபாட்டை, பெரிய தெரு
ரணம்புண், போர்
ருசுப்படுத்தல்மெய்ப்பித்தல்
ருதுமங்களஸ்நானம்பூப்பு நீராட்டு
ரூபம்வடிவு, வடிவம்/உருவம், உருவம்
வகித்தல்ஏற்றல், பொறுத்தல், பூணல்
வக்கிரம்வளைவு
வசநம்உரைநடை
வசந்தம்தென்றற்காற்று, வேனில், மணம்
வசித்தல்வாழ்தல், உறைதல்
வசியம்கவர்ச்சி
வசீகரம்கவர்ச்சி
வச்சிரம்உறுதியானது
வஸ்திரம்ஆடை, துணி, கூறை
வஸ்துபொருள்
வண்ணம்நிறம், அழகு, எழில்
வர்ணம்நிறம், அழகு, எழில்
வதநம்முகம்
வதந்திபேச்சு, பலரறிசொல்
வதுவைமணப்பெண், மணம்
வதூபெண்
வநபோசனம்சோலையுணா
வநம்காடு, தோப்பு
வநவாசம்காடுறை வாழ்க்கை
வந்தனம்வணக்கம், வழிபாடு
வந்தனோபசாரம்வணக்கவுரை
வமிசம்தலைமுறை, கால்வழி, பரம்பரை
வம்சம்தலைமுறை, கால்வழி, பரம்பரை
வயசுஅகவை, ஆண்டு
வயதுஅகவை, ஆண்டு
வயம்வழி, அதுவாதல்
வயிரம்ஒளிமணிக்கல், காழ்ப்பு, கூர்மை
வயோதிகம்முதுமை
வரம்அருள், மேன்மை, பேறு
வருக்கம்இனம், ஒழுங்கு, வகுப்பு
வர்க்கம்இனம், ஒழுங்கு, வகுப்பு
வருடம்ஆண்டு
வருணம்நிறம், குலம்
வருணனைஒப்பனை
வர்த்தமானம்செய்தி
வல்லபம்ஆற்றல், வலிமை, திறம்
வாகனம்அணிகம், வண்டி, ஊர்தி
வாக்கியம்சொற்றொடர்
வாக்குமொழி, சொல், வாயுரை
வாக்குத்தத்தம்உறுதிமொழி
வாக்குமூலம்உறுதிச்சொல்
வாசகம்சொல்
வாசம்இருப்பு, மணம்
வாசனைமணம்
வாஞ்சைவிருப்பம், ஆசை, அவா, பற்று, அன்பு
வாதம்காற்று, சொற்போர், காற்றுப்பிடிப்பு, வழக்கு, குளிர்ச்சி
வாதனைவருத்தம், துன்பம்
வாதித்தல்வழக்கிடுதல்
வாத்சல்யம்விருப்பம், அன்பு
வாத்தியம்இசைக்கருவி
வாநரம்குரங்கு
வாந்திகக்கல், வாயாலெடுப்பு
வாந்தி பேதிகக்கற் கழிச்சல், கக்கல் கழிச்சல்
வாமம்அழகு, இடப்பக்கம்
வாயுகாற்று, வளி, கால்
வாரம்கிழமை, அன்பு
வாராவதிபாலம்
வார்த்தைசொல்
வாலிபம்இளமை
விகடன்வேடிக்கை, பகடி
விகற்பம்வேறுபாடு
விகாரம்வேறுபாடு, அழகின்மை
விகிதம்விழுக்காடு, நட்பு, நேயம்
விக்கிரமம்பருப்பொருளுரு, உருவம்
விக்கிநம்இடையூறு, தீங்கு
விஜயம்வெற்றி, பயணம், எழுந்தருளல், வருகை
விசாரணைகேள்வி, வினவல், ஆராய்ச்சி
விசாரம்கவலை, எண்ணம்
விசாலம்விரிவு, அகலம், பெருக்கம்
விஸ்தீரணம்விரிவு, அகலம், பெருக்கம், பரப்பளவு
விசித்திரம்புதுமை, வியப்பு, வேடிக்கை
விசுவாசம்உண்மை, நம்பிக்கை
விசேடம்சிறப்பு, மேன்மை
விச்சைஅறிவு
வித்தைஅறிவு
விஞ்ஞாபனம்விண்ணப்பம், வேண்டுகோள், முறையீடு
விஞ்ஞானகலர்ஒருமலக்கட்டினர்
விடம்நஞ்சு
விஷம்நஞ்சு
விடயம்பொருள், சேதி, நுதலிய பொருள்
விஷயம்செய்தி, பொருள், சேதி, நுதலிய பொருள்
விட்டுணுதிருமால்
விஷ்ணுதிருமால், பெருமாள்
விதண்டாவாதம்அழிவழக்கு
விதந்துஅறுதாலி, கைம்பெண்
விதவைஅறுதாலி, கைம்பெண்
விதம்ஆறு, வகை, வழி
விதிதெய்வம், கட்டளை, செயற்கை, ஊழ், முறை
விதேயன்பணிவுள்ளவன்
விஸ்தாரம்விரிவு
வித்தியாசம்வேறுபாடு, ஏற்றத்தாழ்வு, வேற்றுமை
வித்துவான்புலவன்
விந்துஒலிமுதல்
விநயம்அறிவு, வணக்கம்
விநாயகர்பிள்ளையார்
விநாயகர் சதுர்த்திபிள்ளையார் நோன்பு
விந்தைபுதுமை
விநோதம்புதுமை, விந்தை
விபத்துஇக்கட்டு, துன்ப நிகழ்ச்சி, இடையூறு
விபரீதம்வேறுபாடு, திரிபு, கேடு
விபூதிதிருநீறு, பெருமை, நீறு
விமோசநம்விடுதலை, நீக்கம்
வியபிசாரிஒழுக்கமிலாள்
வியவகாரம்வழக்கு
வியாக்கியாநம்விரிவுரை
வியாசம்கட்டுரை
வியாச்சியம்வழக்கு
வியாஜம்காரணம், தலைக்கீடு
வியாதிநோய், பிணி
வியாபாரம்வணிகம், பண்டமாற்று, வாணிபம், கொண்டு விற்றல்
விரதம்நோன்பு, தவம்
விருச்சிகம்தேள்
விருட்சம்மரம்
விருத்தன்கிழவன், முதியோன்
விருத்தாசலம்பழமலை
விருத்தாந்தம்வரலாறு
விருத்திபெருக்கம், ஆக்கம்
விரோதம்மாறுபாடு, பகை, முரண்
விலாசம்முகவரி
விவகாரம்வழக்கு, சிக்கல், வாய்பாடு
விவசாயம்வேளாண்மை, உழவுதொழில், பயிர்த்தொழில், உழவு
விவரணம்விளக்கம்
விவாகம்மன்றல், திருமணம்
விவாதம்வழக்கு
விவேகம்அறிவு, பகுத்தறிவு
வீதம்விழுக்காடு
வீதிசாலை, தெரு
வீரர்மறவர், மள்ளர்
வீரியம்மறம்
வெகுமானம்கொடை, பரிசு
வேகம்விரைவு
வேடம்கோலம்
வேஷம்கோலம்
வேதம்மறை
வேதனம்கூலி
வேதனைதுன்பம்
வேதாந்தம்மறைமுடிவு
வேதாரண்யம்திருமரைக்காடு, மறைக்காடு
வேதியர்மறையவர், பார்ப்பார், அந்தணர்
வைகுண்டம்திருமாலுலகு
வைசூரிஅம்மைநோய்
வைடூரியம்பூனைக்கண்மணி, ஒளிமணி
வைதிகம்மறையியல் நெறி
வைத்தியம்மருத்துவம்
வைபவம்நிகழ்ச்சி, கொண்டாட்டம்
வைராக்கியம்வெறுப்பு
தஸ்தாவேஜ்ஆவணம்
சங்கோஜம்கூச்சம்
அவஸ்தைதொல்லை, நிலை, அவதி
அராஜகம்கொடுமை
எஜமான்முதலாளி
ஒஸ்திஉயர்வு
கஜானாகருவூலம்
குஸ்திமற்போர்
சகஜம்இயல்பு, வழக்கம்
சுபிட்சம்செழிப்பு
ராஜாங்கம்அரசு
பிரஜைகுடிமகன்
பிரயோஜனம்பயன்
பிரத்யக்ஷம்கண்கூடு
பிரத்யட்சம்கண்கூடு
பூஜைபூசை, வழிபாடு, பூசெய் (பூசை)
நக்ஷத்திரம்விண்மீன்
ஶ்ரீதிரு
செளக்கியம்நலம்
ஜன்னல்சாளரம்
லக்ஷ்மிதிருமகள்
ஜம்பம்அலட்டல்
கிருஹப் பிரவேசம்புதுமனை புகுவிழா
ஜங்க்ஷன்சந்திப்பு
ஹாஸ்யம்நகைச்சுவை
நிரந்தரம்நிலையான
ஸ்வாமிஆண்டான், தெய்வம்
புஷ்கரிணிதிருக்குளம்
ஸ்நானம்குளியல்
ஸ்நேகிதம்நட்பு
லஜ்ஜைவெட்கம்
ஜாக்கிரதைஎச்சரிக்கை, கவனம்
அஜாக்கிரதைகவனக்குறைவு
வருஷம்ஆண்டு
பிரச்சனைசிக்கல்
க்ஷேமம்நலம்
ஜீரணம்செரிமானம்
சாஸ்திரம்கலை, விதிமுறை, நூல்
விசேஷம்சிறப்பு
ஸ்கந்தன்கந்தன்
ஸூப்ரமணியன்முருகன், சேயோன்
ஸ்த்ரீபெண்
ஸ்தோத்திரம்போற்றி
ஸ்தாபனம்நிறுவனம், நிலையம்
புருஷன்ஆண், கனவன், கணவன்
ஜோதிடம்திருக்கணிதம், நிமித்திகம்
ஜோஸ்யர்நிமித்திகர்
ஜனநாயகம்குடியாட்சி, மக்களாட்சி
ஜமக்காளம்போர்வை, விரிப்பு
ஜல்லிக்கட்டுசல்லிக்கட்டு, ஏறு தழுவல், மஞ்சுவிரட்டு, ஏறு தழுவுதல், மஞ்சு விரட்டு
ஜவுளிஆடை, துணி
ஜபம்வழிபாடு
ஜால்ராதாளம்
ஜென்மம்பிறவி
ஜீவராசிஉயிர், உயிரினம்
ஜொள்ளுஎச்சில்
ஜோடிஇணை, இரட்டை
ஜீவ காருண்யம்உயிர்க்கு இரங்கல்
ஜோலிவேலை
ஜாடிகுடுவை
ஜூரம்காய்ச்சல்
ஜனனம்பிறப்பு
ஜாதகம்நிமித்திகத் தாள், பிறப்புக் குறிப்பு, திருக்கணி இதழ்
அஸ்திவாரம்அடிப்படை, கடைக்கால், ஆதாரம்
வித்யாலயம்கல்விக்கூடம், கல்விச்சாலை
ஜீவன்உயிர்
ராஜாமன்னன், அரசன், வேந்தன், கோன்
பகிஷ்கரிப்புபுறக்கணிப்பு
அக்ஷரம்எழுத்து
பிரிவுபசாரம்வழியனுப்பு, பிரியாவிடை
உபாதைகோளாறு
உத்வேகம்ஊக்கம்
அஜீரணம்செரிப்பின்மை
ரொக்கம்கைப்பணம்
ஜாஸ்திஅதிகம், மிகுதி
ஜனாதிபதிகுடியரசுத் தலைவர்
ஸ்ரீரங்கம்திருவரங்கம்
லெட்ஜர்பேரேடு
ஸ்ரீநிவாஸம்திருமால்
பஞ்சபூதங்கள்ஐம்பூதம்
சமாச்சாரம்சங்கதி, செய்தி, சேதி
வித்வான்அறிஞர், கலைஞர்
நாதஸ்வரம்நாகசுரம், நாதசுரம்
திவ்யப் பிரபந்தம்அருளிச் செயல்
இஸ்திரிதுணித்தேய்ப்பு, துணிமடிப்பு
தேஜஸ்ஒளி
உஷார்எச்சரிக்கை, விழிப்பு
குஷிகளிப்பு, உவகை, மகிழ்ச்சி
ஜட்காவண்டி
ஜமீன்தார்பண்ணையார், நிலக்கிழார்
ஜாகைஉள், இடம்
ஜப்திகையகப்படுத்தல்
பஜார்கடைவீதி
பேஜார்தொல்லை
மாஜிமுன்னாள்
பஞ்சாயத்துஐந்தாயம்
வாபஸ்திரும்பப் பெறு
ராஜ்ய சபாமேலவை, மாநிலங்களவை
லோக் சபாமக்களவை
உயில்முறி
பல்லவிஎடுப்பு
அனுபல்லவிதொடுப்பு
கூஜாதூக்கு
ஸ்ரீலஸ்ரீதவத்திரு
விவாஹம்திருமணம்
விக்ரஹம்திருவுருவம்
க்ஷேத்திரம்திருத்தலம்
பிரஸாதம்திருப்பொருள், திருவமுது
பிரயாணிபயணி
பஜனைகூட்டுப்பாடல் வழிபாடு, குழுப்பாடல்
பிரகாரம்சுற்று, திருச்சுற்று
பிரதட்சணம்வலம்வருதல்
அங்கப் பிரதட்சணம்மெய் வலம்வரல்
சாயந்திரம்அந்திப் பொழுது, மாலை, மாலை வேளை
நடு ஜாமம்நள்ளிரவு
பெளர்ணமிமுழுமதி
சூட்சுமம்நுட்பம்
சாஸ்வதம்நிலையான
கேஷியர்காசாளர்
குஷ்ட ரோகம்தொழுநோய்
டவுன்பேரூர்
லட்சம்நூறாயிரம்
அங்கத்தினர்உறுப்பினர்
அபிப்ராயம்கருத்து
குமாஸ்தாஅலுவலர்
அவரோஹணம்இறங்குவரிசை, இறங்கோசை, இறங்குநிரல், அமரோசை
ஆரோஹணம்ஏறுவரிசை, ஏறோசை, ஏறுநிரல், ஆரோசை
துஷ்பிரயோகம்தவறான பயன்பாடு, தீய பயன்பாடு
ஜலதோஷம்தடிமன், சளி
ஜாமீன்பிணை
சபாநாயகர்அவைத்தலைவர்
கஜம்இரு முழம்
பெளதீகம்இயற்பியல்
ரசாயணம்வேதியியல்
அனுஜன்தம்பி
பூர்வஜன்அண்ணன்
ஜாலம்வேடிக்கை, வித்தை
ஈஸ்வரன்ஈசன்
அதிருஷ்டம்ஆகூழ், தற்போது, நல்லூழ், நற்பேறு
அனுஷ்டிகைக்கொள், கடைப்பிடி
ஆட்சேபணைஎதிர்ப்பு, மறுப்பு, தடை
உவமானம்உவமை
உபவாசம்உண்ணா நோன்பு
கச்சேரிஅரங்கிசை
கஸ்தூரிகாசறை
சந்தேகம்ஐயம்
சிச்ருஷைபணிவிடை
கலாச்சாரம்பண்பாடு
சௌகர்யம் / சௌகரியம்நலம், வசதி
அசௌகரியம் / அசௌகர்யம்நலக்குறைவு
கலாக்ஷேத்ராகலைக்கூடம்
தம்பதிகள்மணமக்கள், இணையர்
தீபம்சுடர்
துஷ்ட மிருகங்கள்கொடிய விலங்குகள்
துர்லபம்அரிது
பஞ்சாமிர்தம்ஐந்தமுது
பஞ்சாங்கம்ஐந்திறம்
பிராயச்சித்தம்கழுவாய்
பூர்வீகம்பழமை
நைவேத்யம்படையல்
நிவேதனம்படையல்
ரகசியம்கமுக்கம், மறைபொருள்
வாஸ்தவம்மெய்
வாய்தாகெடு
வியாபாரிவணிகர்
விரோதிபகைவன்
வைத்தியர்மருத்துவர்
விருக்ஷம்மரம்
ஜீவிதம்வாழ்க்கை
ஜீவனம்வாழ்க்கை, பிழைப்பு
தயார்ஆயத்தம்
சாவிதிறவுகோல்
ஸ்தம்பித்தல்செயலற்று நிற்றல், திகைத்தல்
ஜட்டிஉள்ளாடை, இடை ஆடை, கீழாடை
கிருகம்மனை
சிஷ்யன்மாணவன்
ஷிரார்த்தம்/தர்ப்பணம்நீர்க்கடன்
ரிஷிஅடிகள், துறவி
ஸ்நேகம்நட்பு
ரௌத்திரம்சினம்
அஷ்டமஎட்டு
ஸாமான்பொருள்
தாஸ்/தாசன்அடிமை, அடியவர்
ஸ்வர்ணம்/சொர்ணம்தங்கம், பொன்
ஷியாமளகருமை
மாங்கல்யம்தாலி
பத்மதாமரை
கிருஷ்ணன்கண்ணன்
ஐஸ்வர்யம்செல்வம்
பக்ஷணம் / பட்சணம்உணவு/பலகாரம்
சதுர்நான்கு
மோட்சம்/சுவர்கம்வீடுபேறு
பாஜகம்உணவு
பட்ஷி/பக்ஷி/பட்சிபறவை
ரிஷபம்/ரிடபம்காளை
த்வேஷம்பகை
துவம்சம்அழித்துத் தொலைத்தல், அழித்தொழித்தல், அழித்தல்
ரஸம்உணர்வு
ஜெகம்உலகம்
அக்ரஹாரம்தெரு/வீதி
தரிசனம்/தர்ஷன்காட்சி
நாஷ்டாசிற்றுண்டி
இராச்சியம்/இராஜ்ஜியம்நாடு
உத்சவம்ஊருலா/ஊர் உலா
சரஸ்வதிகலைமகள்
ஆஷ்ரம்தவக்குடில்
விமானம்வான ஊர்தி/வானூர்தி
பிராமணர்பார்ப்பனர், அந்தணர்
திருஷ்டிகண்ணேறு, பார்வை/ நோக்குதல், அந்திக்காப்பு, கண்ணெச்சில்
லீலைவிளையாட்டு
சர்வம்எல்லாம்
சாந்திஅமைதி
பிராணயாமம்மூச்சுப் பயிற்சி
பவித்ரம்தூய்மை
நித்யம்முடிவில்லாத, நிலைத்த
ராக்ஷசன்/ ராட்சசன்அசுரன்/நரகன்
ஏகம்/ஏகஒன்று
த்ரிமூன்று
சூன்யம்/சூன்யவெறுமை/சுழி
பஞ்ச -ஐந்து
ஸப்தஏழு
தசபத்து
அசலம்மலை, உறுப்பு
ஆர்த்திதீபம்/ஒளி
ஷ்ரவணம்ஆவணி/திருவோணம்
ப்ரியம்அன்பு/விருப்பம்
நிரோதம்கட்டுப்பாடு
ஜெய்வெற்றி
விஜய்வெற்றி
சுப்ரபாதம்திருப்பள்ளியெழுச்சி
ஆபரணம்அணிகலன்
உதாசீனம்பொருட்படுத்தாமை, கவனியாமை, அசட்டை
ஸ்பஷ்டமாகதெளிவாக
மித்ரன்தோழன்
அம்பாஅன்னை/தாய்
அத்யம்இன்று
சாயாநிழல்
மத்யம்நடு
பாரிஜாதம்பவளமல்லி
வராகம்பன்றி
ஆஷாடபுரட்டாசி
அஸ்வினஐப்பசி
மார்கசீரிஷமார்கழி
பால்குநபங்குனி
நிருத்தம்நடனம்
வாமனம்குள்ளம்
பூர்ணமுழுமையான
ஸங்கல்பம்உறுதிமொழி
ஸந்தேஹம்ஐயம்
மஹாத்மாஅடிகள், அண்ணல், பேருயிர்
சாத்வீகம்அமைதி
ஜென்ம சாபல்யம்பிறவிப்பயன்
ஜபர்தஸ்துவீண் பெருமை, ஆடம்பரம்
பந்த்கடையடைப்பு
ஹர்த்தால்கடையடைப்பு
அவஸ்யம்தேவை
ஜீவ நதிவற்றா ஆறு
திருஷ்டாந்தம்எடுத்துக்காட்டு
ஜில்பான்ஸ்கிளுகிளு
பாயாசம்திருக்கண்ணமுது
ததியோதனம்தயிர் அன்னம்
டமருகம்உடுக்கை
பைசாசம்பேய், பிசாசு
சூத்திரம்விதி, தேற்றம்
ஜனானாஅந்தப்புரம்
ஜவ்வுமென்தோல், சவ்வு
ஜிமிக்கிகாதுக்கொடி
ஸ்தீரிபெண்
ஸ்பரிசம்தொடல், தீண்டல்
ஷண்முகம்அறுமுகம்
ஷண்ஆறு
அஷ்டம்எட்டு
சப்தம்ஒலி, (எண் வகையில்) ஏழு
பிரதமம்முதன்மை
த்வீதியம்இரண்டு, இருமை
பஞ்சமம்ஐந்து
நவஒன்பது
சதம்நூறு
விசர்ஜனம்முழுக்கு
வந்தே மாதரம்தாயே வணக்கம்
ஸ்பஷ்டம்தெளிவு
ரீதிகோணம், முறை, வழி
சகஸ்ரம்ஆயிரம்
மயானம்சுடலை
ஜுவாலைதீச்சுடர், கொழுந்து
பிரஸ்தாபம்பேச்சு
புஜம்கை
ஜோர்அருமை
மோஸ்தர்பாணி
தக்ஷிணம்தெற்கு
தட்சிணாயணம்தென்வழி
உத்தராயணம்வடவழி
தட்சிணம்தெற்கு
உத்திரம்வடக்கு
வசந்த காலம்வேனிற்காலம்
நிரஞ்சனாமாசிலி, அமலை
சில்மிஷம்குறும்பு
தர்மம்அறம்
கர்மம்செயல்
முஷ்டிமுழங்கை
சர்வ ரோக நிவாரிணிபல நோய்ப் போக்கி
நிவாரணம்ஈடு, இழப்பீடு
ஜாடைசாயல்
ஜடைபின்னல்
லட்சணம்அழகு
டாம்பீகம்வீண்பெருமை
ஜம்புநாவல் (பழம்)
ஜம்புத்வீபம்நாவலந்தீவு
ஹஸ்தம்கை
வசனம்உரையாடல்
சயனம்உறக்கம், தூக்கம்
திரிவேணி சங்கமம்முக்கூடல்
விருத்தாச்சலம்பழமலை, முதுகுன்றம்
சிதம்பரம்திருச்சிற்றம்பலம்
திண்டிவனம்புளியங்காடு
சைவம்மரக்கறி
ஜோசியர்கணியன்
ஜோலார்பேட்சோலையார்ப்பேட்டை
சவால்அறைகூவல்
கர்ப்பகிரஹம்கருவறை
யுத்தம்போர்
விவாகரத்துமணமுறிவு
நிரூபணம்உறுதிப்பாடு
நிர்பந்தம்கட்டாயம்
சாயங்காலம்மாலை நேரம்
சுவாரஸ்யம்சுவையாரம், ஆர்வமூட்டுவதாக
ஹேஷ்யம்ஊகம்
சூதனம்கவனம், காத்தல், விழிப்பு, பத்திரம், எச்சரிக்கை
லஞ்சம்கையூட்டு
பஸ்பம்பொடி
ஜகஜ்ஜோதிஒளிவெள்ளம்
ஏகதேச உருவகம்ஒருபுடை உருவகம்
சம்சாரம்மனைவி (அ) உலகம், குடும்பம், மனைவி
மெளனம்அமைதி
நிசப்தம்அமைதி, ஒலியின்மை
நிஷ்காம்யம்பற்றின்மை
ஹோமம்வேள்வி
பிரேமைகாதல், அன்பு
நடராஜர்கூத்தபிரான், ஆடலரசன், ஆடல்வல்லான்
துஷ்டதீய
ரேகைகோடு
துருவம்முனை
வெராண்டாதாழ்வாரம்
அக்னிஅனல் எரி, நெருப்பு, தீ
ஜலஜாஅலைமகள்
ஷைலஜாமலைமகள்
சவுகரியம்நலம்
மயூரம்மயில்
சிம்மம்சிங்கம்
பூகோளம்புவியியல்
தாவரவியல்செடியியல்
பிரபலம்பெரும்புள்ளி, புகழ், பரவலான
உற்சாகம்மகிழ்ச்சி, ஊக்கம்
சமர்ப்பணம்படைத்தல்
விமோசனம்விடுபடுதல், விடுதலை
பூஜ்யம்சுழியம்
கார்யம்பணி, வேலை
ரோந்துசுற்று
அத்தியாவசியம்இன்றியமையாத, இன்றியமையாதது
ஆமோதிவழிமொழி
அக்ஷிகண்
அறிவு ஜீவிஅறிவாளர்கள், அறிவாளர்
ஸர்ப்பம்பாம்பு
முனிவர்அடிகள், துறவி
அபராதிகுற்றவாளி
நிரபராதிகுற்றமற்றவர்
அங்கஹீனம்உடல் ஊனம்
பலகீனம்வலுவின்மை
ஆனந்தம்மகிழ்ச்சி
பாதாளம்படுகுழி, கீழ் உலகம்
பிருஷ்டம்பின்புறம், சூத்து
ஜி-ங்க
மனஸ்தாபம்பிணக்கு
தோஷநிவர்த்திகுறைநீக்கம்
பிரதாபம்கீர்த்தி, பெருமை
நிஜம்உண்மை, உள்ளது
அஹங்காரம்செருக்கு
கலாபம்தோகை
ராத்திரிஇரவு
அமானுஷ்யம்மனிதமீறிய
புகார்குற்றச்சாட்டு
ஊர்ஜிதம்உறுதி
கடாக்ஷம்அருள்
சிநேகிதிதோழி
பிரதமர்தலைமை அமைச்சர்
சர்வதேசஅனைத்துலக, பன்னாட்டு
விவசாயிஉழவர்
கனகாம்பரம்பொற்சிகை
விஸ்தரிப்புவிரிவு
சுயம்தன்வயம், தன்
சக/ சகோதம/ தமோ
பரிணாமபடிமலர்ச்சி
அபுர்வம்அறிது
துரதிருஷ்டம்பேறின்மை, அபாக்கியம்
துர்க்கைபாலைநிலத்தின் தேவதை, காளி, கொற்றவை
ஸ்தலபுரானம்இடக்கதை
அக்கணம்அப்பொழுது
அசூயைபொறாமை
அதிபர்தலைவர்
அதிருப்திமனக்குறை
அநாவசியம்வேண்டாதது
அபகரிபறி, கைப்பற்று
அமிசம்கூறுபாடு
அயோக்கியன்நேர்மையற்றவன்
அர்த்தநாரிஉமைபாகன்
அர்த்த புஷ்டியுள்ளபொருள் செறிந்த
அர்த்த ஜாமம்நள்ளிரவு
அவசரமாகஉடனடியாக, விரைவாக
அற்பமானகீழான, சிறிய
அனாதைதிக்கற்றவர்
அனுமதிஇசைவு
ஆச்சரியக்குறிவியப்புக்குறி
இங்கிதம்இனிமை
ஈன ஜன்மம்இழிந்த பிறப்பு
ஈனஸ்வரம்மெலிந்த ஓசை
உக்கிரமானகடுமையான
உபசாரம்முகமன் கூறல்
உத்தரவாதம்பிணை, பொறுப்பு
ஐதீகம்நம்பிக்கை, சடங்கு
கர்ப்பக்கிருகம்கருவறை
கர்ப்பப்பைகருப்பை
கலாரசனைகலைச்சுவை
கல்யாணம்மணவினை, திருமணம்
கடிதம்மடல்
கரம்கை
கதிரைஇருக்கை, அணை, நாற்காலி
கட்டில்மஞ்சம்
கடிகாரம்கன்னல், மணிக்கூடு
கறார் விலைஒரே விலை
கீர்த்தனைபாடல், பாமாலை
ஞாபகம் படுத்துதல்நினைவூட்டல்
சகிதோழி
சதவீதம்விழுக்காடு, நூற்றுக்கூறு
சதமானம்விழுக்காடு
சதிசூழ்ச்சி
சந்தானம்மகப்பேறு
சம்பாதிபொருளீட்டு, பணம் ஈட்டு
சம்மதிஒப்புக்கொள்
சாகசம்துணிவு, பாசாங்கு
சாராமிசம்பொருட்சுருக்கம்
சித்தாந்தம்கொள்கை, முடிவு
சிம்மாசனம்அரியணை
சீக்கிரமாகவிரைவாக
சுத்தமானதூய்மையான
சுவாரஸ்யமானசுவையான
சேவைபணி, தொண்டு
சௌகர்யம்நுகர்நலம், வசதி
சோகம்ஈடு செய்யக்கூடிய துயரம்.
தசம்புள்ளி, பத்து
தம்பதியர்இணையர், கணவன் மனைவி
தற்காலிகம்நிலையற்ற, நிரந்தரமில்லாத
தர்க்கம்வழக்கு
தலைப்பிரசவம்முதல் மகப்பேறு
தர்க்க வாதம்வழக்காடல்
தாபம்வேட்கை
திகில்அதிர்ச்சி
திவசம்நாள் ( மூதாதையருக்கு உணவு படைக்கும் சடங்கு)
நவீன பாணிபுது முறை
நாசூக்குநயம்
நிசபதமானஒலியற்ற, அமைதியான
நிச்சயதார்த்தம்மண உறுதி
நித்திய பூஜைநாள் வழிபாடு
நிரூபிநிறுவு, மெய்ப்பி
பத்தினிகற்பணங்கு, கற்புடையாட்டி
பஞ்சாட்சரன்ஐந்தெழுத்து
பராக்கிரமம்வீரம்
பராமரிகாப்பாற்று, பேணு
பரிசோதனைஆய்வு
பலவந்தமாகவற்புறுத்தி
பலவீனம்வலிமையின்மை, மெலிவு
பாணம்அம்பு
பால்யம்இளமை
பிம்பம்நிழலுரு
(அதன்)பிரகாரம்(அதன்)படி
பிரச்சினைசிக்கல்
பிரதிபலித்தல்எதிரியக்கம்
பிரதிபிம்பன்எதிருரு
பிரத்தியோகம்தனி
பிரமாதமானபெரிய
பிரமிப்புதிகைப்பு
பிரயோகிகையாளு
பீடிகைமுன்னுரை
புண்ணியம்நல்வினை
புனிதமானதூய
மகான்பெரியவர்
மகாயுத்தம்பெரும்போர்
மத்தியஸ்தர்உடன்படுத்துபவர்
மனசுஉள்ளம்
மனிதாபிமானம்மக்கட்பற்று
மானசீகம்கற்பனை
மல்யுத்தம்மற்போர்
முகாம்பாசறை
மோசம்கேடு
யந்திரம்பொறி
யூகிஉய்த்துணர்
யோக்யதைதகுதி
ரதம்தேர்
ரத சாரதிதேரோட்டி
ராணிஅரசி
ராச்சியம்மாநிலம், நாடு
லட்சியம்குறிக்கோள்
வதம்அழித்தல்
வதனம்முகம்
வாலிபர்இளைஞர்
விக்கிரகம்திருவுருவம், வழிபாட்டுருவம்
விசாலமானஅகன்ற
விஷேசம்சிறப்பு
விஞ்ஞானம்அறிவியல்
விதானம்மேற்கட்டி
விநாடிநொடி
விவாதிவழக்காடு
விசயம்செய்தி, பொருள்
வீரம்மறம்
வேதவிற்பனன்ர்மறைவல்லார்
வைத்தியசாலைமருத்துவமனை
ஜமீன்நிலம்
ஜனங்கள்மக்கள்
ஜயம்வெற்றி
ஜாக்கிரதையாகவிழிப்பாக
ஜோடித்தல்அழகு செய்தல்
ஸந்ததிகால்வழி
ஸமத்துவம்ஒரு நிகர்
ஸமரசம்வேறுபாடின்மை
ஸமீபம்அண்மை
ஸம்ஹாரம்அழிவு
ஸோபைபொலிவு
ஸௌந்தர்யம்பேரழகு
ஸ்தானம்இடம்
அக்நிஅனல் எரி, நெருப்பு, தீ
அகடவிகடம்குறும்பு மாற்று, வேறுபட்டது
அசத்தைபொய்
அசிரீரிவானொலி, உருவமற்றது
அஞ்சலிகும்பிடல், வணக்கம் செய்தல்
அண்டம்முட்டை, வித்து மூலம், உலகம்
அதீதம்மிகை
அனுக்கிரகம்அருள் செய்தல்
அனுபந்தம்பிற்சேர்க்கை
அலாதிதனி
அந்தியம்சாவு, முடிவு
அந்தியக்கிரியைஇறுதிக்கடன், ஈமவினை
அந்திய காலம்முடிவுக்காலம், இறுதிக்காலம்
அந்நியர்வேற்று நாட்டினர், பிறர், வேறுபட்டவர்
அந்திமாலை
அநுஷ்டித்தல்கடைப்பிடித்தல், கைக்கொள்ளல்
அநுதாபம்இரக்கம், அருளல், இரங்கல்
அரசன்மன்னன், வேந்தன், கோன்
ஆகாயம்வானம்
இஸ்திரிப் பெட்டிதுணி மடிப்புக் கருவி
இனாம்நன்கொடை
கம்மிகுறைவு
காலிநிரப்பப்படாமல் உள்ள நிலை
காலிப்பயல்போக்கிரி
காருண்யம்பரிவு
காரியம்செயல்
காரியாலயம்செயலகம்.
கானம்பாட்டு, பாடல்
கானாபாட்டு, பாடல்
கைதிசிறையாளி
கோப்பைகிண்ணம்
சட்டைமெய்ப்பை, அங்கராத்து, மேலாடை
சர்க்கார்அரசாங்கம்
சனி (கிழமைகளில்)காரி
சத்தியாக்கிரகம்அறப்போராட்டம்
சந்தாகட்டணம்
சம்பளம்ஊழியம், கூலி
சாதாரணஎளிதான
சிப்பந்திவேலையாள்
சிபாரிசுபரிந்துரை
சிரம்சென்னி, தலை
சீதனம்மணக்கொடை
சுமார்ஏறக்குறைய
சுயதொழில்தன்தொழில்
சுயராஜ்யம்தன்னாட்சி
செருப்புபாதணி
சலாம்வணக்கம்
நியாயஸ்தலம்வழக்கு மன்றம்
நேரம்நாழி, ஓரை
தற்காலிக வேலைநிலையிலா வேலை
தஸ்தாவேஜூஆவணம்
நிதம்நாள்
தேதிநாள்
துவக்குசுடுகலன்
பக்தன்அடியான்
பசங்கள்பிள்ளைகள்
பத்திரிக்கைசெய்தித்தாள், இதழ்
பரஸ்பர ஒத்துழைப்புசமதரப்பு ஒத்துழைப்பு
பந்துக்கள்உறவினர்கள்
பந்தோபஸ்துபாதுகாப்பு
பவுண்தங்கம், பொன்
பவுன்தங்கம், பொன்
பாண்வெதுப்பி
பிரச்சாரம்பரப்புரை, பரப்புவேலை
(அங்கப்) பிரதட்சனம்வலம் வருதல்
புதன் (கிழமைகளில்)அறிவன்
சைபர்சுழியம்
பூர்வம்முந்திய
போஜனம்உணவு, சாப்பாடு, ஊண்
வருசம்ஆண்டு
ஜகாவாங்குதல்பின்வாங்குதல்
ஜோடிஇணை
க்ஷேத்திரங்கள்திருப்பதிகள்
INIDC Tamil

Credit: tamilproverbs
Write Your Comments or Suggestion...